I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I
Sprawozdanie Zarządu Miasta Zakopane 1998-2002


(07.09.2002) Zapis audio spotkania Zarządu Miasta Zakopane z mieszkańcami w sali obrad UM... (więcej...)

Foto-reportaż ze spotkania... (więcej...)

 

 

 

Treść sprawozdania wysłanego do mieszkańców Zakopanego:

SZANOWNI MIESZKAŃCY ZAKOPANEGO
Minęło dwanaście lat działalności samorządu gminnego w Polsce. Władze gminne zyskały swobodę w podejmowaniu decyzji istotnych dla lokalnej społeczności, ale przyjęły na siebie wiele obowiązków i nowych zadań. Przez dwie ostatnie kadencje rządy w Zakopanem sprawują radni z Klubu im. Władysława Zamoyskiego, ostatnio w koalicji Porozumienie dla Podhala, z którą współpracuje Tatrzańskie Towarzystwo Niezależnych.

W związku z kończącą się kadencją władz samorządowych poczuwamy się do obowiązku przekazania rozliczenia ze swoich działań w okresie ostatnich 4 lat. Chcemy przedstawić mieszkańcom miasta uczciwy bilans zamierzeń i przedsięwzięć, tych zakończonych sukcesem, nie kryjąc opóźnień i porażek.

Koalicja Porozumienie dla Podhala startując do wyborów w 1998 roku przedstawiła wyborcom swój program, który stanowił rejestr konkretnych zamierzeń rozpisanych na kolejne lata. Rzeczowość programu wyborczego wynikała z faktu, iż był on tworzony w trakcie kilkuletnich prac programowych prowadzonych w Klubie im. Władysława Zamoyskiego oraz zawierał wnikliwą analizę doświadczeń z kadencji 1995 - 98. Program Porozumienia dla Podhala niemal w całości znalazł się w uchwalonej przez Radę Miasta w lipcu 2000 roku - Strategii Rozwoju Miasta Zakopane. W jej przygotowaniu uczestniczyło wiele osób oraz całych środowisk. Warto przypomnieć, że strategia została jednomyślnie przyjęta przez Radę Miasta. Odtąd działania Zarządu Miasta były organizowane i dyscyplinowane przez cele strategiczne i zadania zapisane w uchwalonym dokumencie.

Strategia Rozwoju Miasta jest dokumentem o horyzoncie czasowym sięgającym roku 2010 i wszystkie następne ekipy, które będą sprawować rządy w Zakopanem powinny kontynuować realizację jej celów, chyba ze dowiodą błędności założeń Strategii i stosowną uchwałą radykalnie zmienią cele i zasady rozwoju miasta.

Koniecznym jest przypomnienie, że nie wszystkie sfery warunkujące jakość życia mieszkańców należą do kompetencji samorządu gminnego. Zarząd Miasta odpowiada przede wszystkim za:

infrastrukturę techniczną, czyli sieć wodno-kanalizacyjną, ciepłownictwo, gospodarkę odpadami i oczyszczanie miasta, stan ulic (tych które są drogami gminnymi),
gospodarkę mieszkaniową,
podstawową opiekę zdrowotną i pomoc społeczną,
oświatę: przedszkola, szkolnictwo podstawowe i gimnazja,
kulturę,
sport.
Dlatego powyższym zagadnieniom poświęcimy najwięcej miejsca rozliczając się z dotychczasowej pracy.

W Strategii Rozwoju Miasta znalazły się także cele i zadania, na które Zarząd Miasta ma tylko ograniczony wpływ (np. przebudowa "zakopianki" czy wielkie inwestycje sportowe lub rekreacyjne). O tym jak przebiega rozwój miasta decyduje także Starosta, Urząd Marszałkowski i agendy rządowe, wiele zależy również od prywatnych przedsiębiorców i inwestorów. Rola Zarządu Miasta w tych obszarach polega na negocjowaniu, wywieraniu wpływu, zachęcaniu i stosowaniu ułatwień inwestycyjnych.

Przedstawiając poszczególne problemy miasta odwoływać będziemy się do programu Porozumienia dla Podhala i Strategii Rozwoju Miasta. W ten sposób będziecie Państwo mogli ocenić skuteczność naszych działań w odniesieniu do obietnic wyborczych i zobowiązań podejmowanych w trakcie kierowania sprawami miasta.

--------------------------------------------------------------------------------

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Rury, kable, cale podziemne miasto to rzeczywistość, która nie interesuje mieszkańców, gdy jest i funkcjonuje właściwie. Brak wody, energii elektrycznej lub cieplnej wywołuje kataklizm paraliżujący miasto. Działania Zarządu Miasta koncentrowały się przede wszystkim wokół:

ciepłownictwa opartego na systemie geotermii i sieci gazowej,
systemu wodno - kanalizacyjnego,
gospodarki odpadami,
stanu ulic i dróg miejskich.
Skuteczność i postęp działań w tych obszarach decyduje o:

poprawie jakości życia mieszkańców,
wyższym standardzie wypoczynku gości,
ochronie przyrody i lepszej jakości środowiska.
Jednoczesne występowanie tych czynników stanowi najlepszą, praktyczną realizację zasady zrównoważonego rozwoju.

Należy przede wszystkim podkreślić, że na konsekwentnej i dynamicznej przebudowie infrastruktury technicznej ogromnie zyskała przyroda tatrzańska. Tego faktu przez lata nie zauważały, niestety, te osoby i środowiska, które głównego wroga Tatrzańskiego Parku Narodowego upatrywały w samorządzie zakopiańskim.

Trzeba także zwrócić uwagę na to, że infrastruktura techniczna Zakopanego jest zarządzana przez spółki komunalne mające obecnie stabilną, dobrą kondycję ekonomiczną, dające zatrudnienie kilkuset osobom. Najlepszym dowodem na dobrą organizację i sytuację tych spółek jest fakt, że w ciągu kilku ostatnich lat zwielokrotniły one swój majątek oraz uzyskały międzynarodowe certyfikaty zarządzania ISO 9000 i ISO 14000.

Rozwój infrastruktury technicznej w Zakopanem najlepiej ukazują dane o długości sieci poszczególnych mediów infrastrukturalnych (dane na rok 2001):

Sieć ciepłownicza geotermalna - 60,8 km
Sieć wodociągowa - 106,9 km
Sieć kanalizacyjna - 106 km
Sieć gazowa - 57 km
W latach 1998-2001 zbudowano średnio 50% obecnego stanu każdego rodzaju sieci oraz zmodernizowano drugą oczyszczalnię ścieków.

Podane liczby są tak wyraziste, iż nie wymagają chyba komentowania.

Firmy zarządzające infrastrukturą techniczną udowodniły, że są bardzo dobrze przygotowane merytorycznie i logistycznie do pozyskiwania i przyjmowania funduszy pomocowych z Unii Europejskiej. Tak jest obecnie na etapie przedakcesyjnym (starania o fundusze z ISPA na kanalizację), tak będzie także po wejściu do Unii.

Program Porozumienia dla Podhala przewidywał w zakresie infrastruktury m.in.:

rozbudowę kanalizacji w części wschodniej miasta od Cyrhli przez Olczę, Ustup, Guty, Spyrkówkę po Harendę i Zwijacze,
doprowadzenie wody do zbiornika na Cyrhli,
dokończenie budowy sieci grzewczych wykorzystujących energię geotermalną i gaz,
budowę nowoczesnego zakładu utylizacji odpadów,
dokończenie modernizacji i rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej,
modernizację oczyszczalni ścieków.
Zadania te w zdecydowanej większości udało się zrealizować, choć wymagało to wiele trudu. Przede wszystkim trzeba było zakupić odpowiednio zlokalizowano tereny. Środki finansowe na ten cel uzyskano ze sprzedaży nieruchomości komunalnych położonych w innych częściach miasta.

Przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury są przewidziane w dalszych działaniach wynikających ze Strategii Rozwoju Miasta Zakopane, gdzie tworzą jeden z głównych celów strategicznych pod znaczącym tytułem "Ochrona podstawowych wartości przyrodniczych i krajobrazowych poprzez inwestycje proekolgiczne i edukację ekologiczną".

Odrębnym działem infrastruktury jest drogownictwo. Na inwestycje i remonty dróg wydano w latach 1998 - 2001 ponad 21 min zł. Przypomnijmy największe inwestycje:

przebudowa Krupówek - 5 min zł
modernizacja ul. Witkiewicza i Bulwarów Słowackiego
przebudowa ul. Chramcówki
budowa nowej drogi Poronin - Spyrkówka - 5 min zł
budowa drogi do cmentarza na Pardałówce - 0,9 min zł
przebudowa mostu na Harendzie 0,6 min zł
wymiana chodników m.in. na ulicach Piłsudskiego.Zamoyskiego Bronisława Czecha, Kasprusie.
Przyjęto zasadę, że pełną modernizację ulic można przeprowadzić dopiero po wcześniejszym wykonaniu infrastruktury podziemnej.

--------------------------------------------------------------------------------

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Potrzeby mieszkaniowe i ich zaspokajanie to chyba najtrudniejsza sfera działań samorządu terytorialnego. Mieszkanie jest jednocześnie towarem i podstawową potrzebą społeczną. Zakopane jest miastem szczególnym, gdyż wszystkie dane wskazują na dobrostan mieszkaniowy, a jednocześnie pewna grupa mieszkańców Zakopanego żyje w bardzo złych warunkach lub na granicy bezdomności. Nie jest to grupa jednolita. Są w niej osoby o średnim poziomie zamożności, który nie pozwala im jednak ani na budowę własnego domu, ani na kupno mieszkania. Optymalnym rozwiązaniem dla tej grupy jest oferta zakopiańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Dla osób najuboższych opracowano program tworzenia zasobów mieszkań socjalnych, których użytkownicy płacą niemal symboliczne stawki czynszowe - l zl/m2 (dopłatę do pełnego kosztu pokrywa gmina). W tego typu lokalach zamieszkało 30 rodzin.

Naszej polityce mieszkaniowej przyświeca znana ze Społecznej Nauki Kościoła zasada pomocniczości. Według tej zasady pomoc gminy lub rządu powinna być kierowana tylko do osób i rodzin, które z obiektywnych powodów nie są w stanie we własnym zakresie zaspokoić swych potrzeb.

Bardzo ważną decyzją były zmiany w zarządzaniu zasobami gminy. Obecnie w nieruchomościach należących do wspólnot mieszkaniowych, w których gmina ma 289 mieszkań komunalnych, zarząd sprawowany jest przez osoby wybrane na zgromadzeniu wspólnoty. Najczęściej są to właściciele mieszkań w konkretnym budynku wspólnoty. Administracja powierzona jest wyspecjalizowanym firmom prywatnym bądź jednostce komunalnej, jaką jest Zakopiańskie TBS. O tym kto administruje powierzonym mieniem decyduje sama wspólnota. Budynki stanowiące 100% własności gminy administrowane są przez Zakopiański TBS na podstawie umowy.

W latach 1995 - 2002 przyznano łącznie 232 mieszkania co stanowi 31% całości zasobów komunalnych, dlatego też ilość oczekujących na liście mieszkaniowej zmniejszyła się o 50% w stosunku do lat poprzednich. Realizowano politykę czynszów wynikającą z ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych.

Rewitalizacja zasobów, wyeksploatowanych, często o drewnianej konstrukcji, nie remontowanych właściwie przez dziesiątki lat poprzedniego systemu gospodarczego, była uwarunkowana osiągnięciem wskaźnika 3% wartości odtworzeniowej w czynszach regulowanych.

Dopiero od przełomu lat 2001/2002, kiedy urealniono czynsze do poziomu 3% wskaźnika odtworzeniowego, można było podjąć inwestycje rewaloryzacyjne: wyremontowano 2 budynki a następne dwa adaptowano na cele mieszkalne. Gmina aktywnie uczestniczy w remontach budynków należących do wspólnot, w których ma udziały. Przygotowano program sanacji budynków komunalnych na lata 2002 - 2010. Czynsze z lokali mieszkalnych, lokali użytkowych oraz dodatkowo znaczne kwoty z innych dochodów miasta przeznacza się na utrzymanie i odtworzenie zaniedbanego zasobu mieszkaniowego.

Wyższej stawce czynszowej towarzyszy cały czas osłona socjalna wspomagająca tych mieszkańców, którzy osiągają niskie dochody.

W okresie ostatnich czterech lat gmina wypłaciła 2,7 min zł w ramach dodatków mieszkaniowych. Liczba osób otrzymujących dodatki jest w zasadzie stała i dotyczy 340 - 370 rodzin, natomiast kwota dodatków wzrosła w ciągu ostatnich 4 łat dwukrotnie.

Przygotowanie nowej inwestycji przy ul. Stromej pochłonęło 0,24 min zł, a koszt zakupu budynku w Nowym Targu na osiedlu Bór wyniósł 1,8 min zł.

Przyjęta strategia mieszkaniowa realizowana w latach 1995-1998 r. w zakresie czynszów i wygospodarowywania rezerw mieszkaniowych w obrębie posiadanych zasobów oraz inwestycji, pozwoliła uzyskać w okresie ostatniej kadencji średni wskaźnik przydzielanych mieszkań w ilości ok. 35 lokali rocznie (w programie wyborczym zakładano - 40).

Realizacja wniesionego pod obrady Rady Miasta projektu uchwały w sprawie polityki mieszkaniowej gminy na lata 2002 - 2010 zapewni przyrost mieszkań czynszowych o dobrym standardzie w ramach TBS, pełną rewitalizację starych zasobów, zabezpieczenie terenów pod mieszkalnictwo na dalsze lata i zagwarantuje lokale socjalne stosownie do potrzeb.

Uważamy, że mieszkalnictwo czynszowe współfinansowane przez gminę należy skupić w całości w obrębie działania TBS zaś socjalne przypisać bezpośrednio gminie.

--------------------------------------------------------------------------------

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA
W obszarze zadań samorządu gminnego funkcjonuje podstawowa opieka zdrowotna. Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej zlokalizowany w odnowionych pomieszczeniach przy ul.Gimnazjalnej 8 wykonuje wszystkie najważniejsze usługi medyczne i ambulatoryjne, za wyjątkiem specjalistyki, na dobrym poziomie medycznym i organizacyjnym. Gminna opieka zdrowotna działa w oparciu o starannie wypertraktowany kontrakt z Małopolską Kasą Chorych, jest samodzielna finansowo i nie jest zadłużona. Mocna kondycja ekonomiczna Zakładu dobrze rokuje na przyszłość, zwłaszcza w kontekście dążeń Zarządu Miasta do pełnej samodzielności podstawowej opieki zdrowotnej, a co za tym idzie, stworzenie w br. podstaw do konkurencyjności usług medycznych i ich jeszcze wyższego poziomu. Jedyną przeszkodą w realizacji intensywnych zamierzeń inwestycyjnych jest nieuregulowany stan własności budynku przychodni przy ul. Gimnazjalnej.

W naszej wspólnocie samorządowej żyją osoby, które z przyczyn obiektywnych nie są w stanie zapewnić sobie samodzielnie podstawowych warunków bytowych. Całą gamę usług socjalnych w imieniu gminy wykonuje Ośrodek Pomocy Społecznej mający swoją siedzibę przy ul. Jagiellońskiej 7. Na utrzymanie schroniska dla bezdomnych, usługi opiekuńcze, wszelkiego rodzaju zasiłki, obiady dla dzieci, renty socjalne i dodatki mieszkaniowe nasze miasto przeznacza rocznie 2,7 min zł, a pomocą stałą i okresową objętych jest średnio 1350 osób.

--------------------------------------------------------------------------------

OŚWIATA
Zarządu Miasta w dziedzinie oświaty zdominowane zostały przez reformę systemu oświaty. Dla samorządu oznaczała ona powołanie gimnazjów, pomoc szkołom w przystosowaniu się do zmian programowych i znalezienie środków na zmianę płac nauczycielskich. Reforma nakładała na samorząd nowe zobowiązania, w ślad za którymi nie szły, niestety, wystarczające środki z budżetu centralnego. Mimo tych trudności Zakopane w pełni zrealizowało założenia reformy powołując 3 gimnazja, a pierwszy rocznik absolwentów osiągnął na egzaminie końcowym w 2002 roku wyniki na poziomie średniej ogólnopolskiej.

Oprócz tego prowadzono przewidziane programem działania budowlane, remontowe i modernizacyjne obiektów szkolnych. Inwestycje polegały głównie na nadbudowach dachów, wymianie okien i wymianie kotłowni koksowo-węglowych na ogrzewanie geotermalne (na te inwestycje uzyskano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska). Największą inwestycją oświatową jest niewątpliwie budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5.

Tego typu prace prowadzone były w niemal wszystkich szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach w naszym mieście, a ich koszt to 4, 8 min zł.

Wszystkie szkoły zostały wyposażone w pracownie komputerowe oraz intemet. Do tej grupy działań należy zaliczyć także sukcesywne wprowadzanie nauki drugiego języka obcego w gimnazjach i szkołach podstawowych. Nie można w tym miejscu pominąć realizacji programu edukacji regionalnej na Podtatrzu polskim i słowackim, który prowadzony jest wspólnie ze słowackim Popradem. W ramach tego programu wydano podręcznik do edukacji regionalnej, przeszkolono w tym zakresie 50 nauczycieli, odbyły się konferencje i spotkania młodzieży z obydwu krajów. Program edukacji prowadzony jest ze środków Unii Europejskiej.

Od szeregu lat władze Zakopanego zabiegają o utworzenie w mieście studiów wyższych w oparciu o umowę o współpracy podpisaną z Uniwersytetem Jagiellońskim w roku 1995. Stworzenie w Zakopanem nowoczesnej instytucji dydaktyczno-naukowej UJ nie tylko ułatwiło by naszej młodzieży zdobywanie wiedzy, ale także podniosło poziom i wzbogaciło życie kulturalne w mieście. Stworzone zostały by nowe miejsca pracy dla mieszkańców Zakopanego. Obecność studentów spoza regionu Podhala spowodowała by ekonomiczne ożywienie miasta w okresie poza sezonem.

--------------------------------------------------------------------------------

KULTURA
Zakopane jest miastem o bogatym kalendarzu imprez i wydarzeń kulturalnych finansowanych z różnych źródeł. Z budżetu gminnego corocznie dotowanych jest dwadzieścia kilka stowarzyszeń i instytucji kulturalnych, które stanowią bogactwo naszego miasta. Od dwóch lat, zgodnie z obowiązującymi przepisami, stowarzyszenia otrzymują dotacje w wyniku konkursu na przedsięwzięcia kulturalne.

Zarząd Miasta dostrzegał i w miarę możliwości zaspokoił potrzeby działających stowarzyszeń i środowiska artystów mieszkających i tworzących w Zakopanem. Chociaż struktura budżetu w ostatnich latach musiała być zorientowana przede wszystkim na odrabianie ogromnych zaległości w zakresie inwestycji infrastrukturalnych działania Zarządu umożliwiały funkcjonowanie wszystkim istniejącym instytucjom kulturalnym.

Mimo ograniczonych środków finansowych przejęto od województwa lokal BWA i utworzono Galerię Miejską, dokonując gruntownego remontu i wyposażając ją w odpowiedni sprzęt. Rozwijano i utrzymywano na dobrym poziomie Bibliotekę Miejską, która dziś służy nie tylko mieszkańcom Zakopanego ale całego Powiatu Tatrzańskiego. W ostatnim czasie Zarząd Miasta przekazał kolejny lokal dla potrzeb oddziału dziecięcego biblioteki.

Ze środków miejskich sfinansowano wydanie 11 tytułów książek ważnych dla Zakopanego. Miasto było organizatorem wielu imprez o znaczeniu ponad lokalnym. Szczególne znaczenie miały obchody 100lecia Krzyża na Giewoncie. Pomimo problemów finansowych przetrwała najważniejsza impreza kulturalna Zakopanego - Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich.

--------------------------------------------------------------------------------

SPORT
Zakopane jest miejscem organizacji imprez sportowych o europejskim i światowym zasięgu (Uniwersjada, Mistrzostwa Europy w biathlonie, puchary świata w skokach narciarskich i kombinacji norweskiej). Miasto wykreowało i wspierało te imprezy, które zostały wpisane na stałe do międzynarodowego kalendarza imprez narciarskich.

Środki z budżetu miejskiego kierowane są głównie na rozwój sportu masowego i kultury fizycznej. Cele te są realizowane poprzez modernizację miejskich obiektów sportowych (Park Miejski, Skate Park) oraz organizację masowych imprez sportowych adresowanych przede wszystkim do młodzieży zakopiańskiej, np:

szkolnej ligi zimowej i letniej, w której uczestniczy 2000 dzieci,
zajęć z Poszerzonego Programu WF, w których bierze udział 750 uczniów (4-letnie badania naukowców z AWF Kraków potwierdza ją celowość prowadzenia tego programu),
corocznie 150 innych imprez sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w których uczestniczą również goście spędzający czas w Zakopanem.
W latach 1999 - 2002 na cele związane z kulturą fizyczną i sportem wydatkowano 5 milionów złotych.

--------------------------------------------------------------------------------

INNE DZIAŁANIA ZARZĄDU MIASTA
Należy wreszcie przypomnieć wydarzenia, w które zaangażowany był samorząd, a które mają i mieć będą pozytywny wpływ na rozwój miasta.

Chodzi tu w pierwszym rzędzie o kandydowanie Zakopanego do roli organizatora Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2006 roku. Akces olimpijski poparło 82,6 % biorących udział w referendum mieszkańców Zakopanego, a 61,6% gotowe było zgodzić się na dodatkowe obciążenie finansowe gminy. Promocja miasta w całym świecie i spełnienie wszystkich wymogów stawianych kandydatom, musi zasługiwać nauznanie, choćby z tego względu, że była to pierwsza polska inicjatywa w dziejach igrzysk olimpijskich. Oprócz cennych doświadczeń, starania o organizację Igrzysk spowodowały podjęcie lub realizację dotąd nierozwiązanych problemów zakresu infrastruktury, np.:

ruszyła (chociaż nie z takim impetem, jakiego życzylibyśmy sobie) sprawa przebudowy "zakopianki" i modernizacja Lotniska im. Jana Pawła II w Balicach, z którego korzystają także mieszkańcy Podhala, rozpoczęto przebudowę zespołu skoczni narciarskich i dostosowywanie ich do wymogów umożliwiających rozgrywanie konkursów pucharów świata, nastąpiła radykalna przebudowa zakopiańskiego systemu telekomunikacyjnego. Rok temu zakończył się wieloletni, bezsensowny konflikt na linii Miasto - Tatrzański Park Narodowy. Widać jasno, że zmiana dyrektora TPN nie spowodowała "rozbioru Tatr" - przeciwnie, przyroda ma się dobrze. Obecnie współpraca samorządu z Parkiem układa się harmonijnie, a problemy są rozwiązywane zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

--------------------------------------------------------------------------------

CO NAM SIĘ NIE UDAŁO?
Najbardziej żal niezrealizowanych zamierzeń dotyczących budowy wielofunkcyjnej hali dla potrzeb sportu i kultury. Nie udało się wykonać w planowanym zakresie urządzenia tras rowerowych, budowy narciarskich tras biegowych - sportowych i rekreacyjnych oraz kortów tenisowych. Zaistniał też roczny poślizg, w stosunku do zamierzeń, terminu zakończenia realizacji niektórych ważnych inwestycji, np. budowy zakładu utylizacji odpadów, sali gimnastycznej przy szkole nr 5 oraz miasteczka wodnego na Antałówce. Nie będziemy podawać listy uwarunkowań obiektywnych, zresztą usytuowanych poza gminą, które zadecydowały o powyższych faktach.

Realizacja planów budowy wielofunkcyjnej hali, tak bardzo potrzebnej miastu, oraz dokończenie rozpoczętych inwestycji, powinno być priorytetowym zadaniem samorządu nowej kadencji. Między innymi, ważna jest kontynuacja modernizacji ulic i dróg w mieście, a zwłaszcza udrożnienie połączenia komunikacyjnego wschodniej i zachodniej części Zakopanego.

--------------------------------------------------------------------------------

PODSUMOWANIE
Z przedstawionych liczb i faktów, za najistotniejsze dla miasta zda rżenia kończącej się kadencji samorządowej, uważamy:

ilościową i jakościową zmianę systemu technicznej infrastruktury miejskiej, na którą składa się zarówno rozbudowa sieci wodnokanalizacyjnej, ciepłowniczej, gazowej i telekomunikacyjnej.
radykalną zmianę wyglądu niektórych ulic i dróg zakopiańskich, przede wszystkim droga Poronin - Spyrkówka, Krupówki, ulice Witkiewicza, Bulwary Słowackiego, Chramcówki, Bronisława Czecha, Piłsudskiego.
bardzo dobrą kondycję przedsiębiorstw komunalnych obsługujących miasto
stworzenie przejrzystego systemu gospodarki mieszkaniowej i konsekwentne odrabianie zaległości w zaspokajaniu najpilniejszych potrzeb mieszkaniowych.
dobrą kondycję gminnej przychodni zdrowia.
realizację reformy oświatowej - powołanie 3 gimnazjów, ale także remonty wszystkich obiektów szkolnych.
utworzenie Galeńi Miejskiej i powiększenie biblioteki.
podniesienie atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej Zakopanego - budowa mini stacji narciarskiej na Szymoszkowej, modernizacja kolei linowych na Gubałówkę i w Kotle Gąsienicowym, budowa miasteczka wodnego na Antałówce.
powrót Zakopanego na mapę międzynarodowych imprez narciarskich najwyższej rangi.
Wiele z tych zadań wykonano dzięki wykorzystaniu pomocy Banku Światowego, Unii Europejskiej, Królestwa Danii, funduszy krajowych oraz zaangażowaniu kapitału miejscowych przedsiębiorców. Działania samorządu, oprócz zaspokajania bezpośrednich potrzeb mieszkańców, tworzyły klimat sprzyjający rozwojowi gospodarczemu miasta.

Wskaźnikiem bardzo dobrej koniunktury jest liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych. W Zakopanym jest ich 4 700. Warto też powiedzieć, że tylko w latach 1998 - 2000 wydano 623 pozwolenia na budowę, w tym na budynki mieszkalne jednorodzinne - 262, a na obiekty handlowo usługowe - 118. Te liczby także wskazują na dokonujący się rozwój miasta, dużą mobilność i przedsiębiorczość mieszkańców.

Kończąc, ośmielimy się stwierdzić, że obecnie miasto jest piękniejsze od tego sprzed czterech lat, bogatsze, lepiej zorganizowane, z relatywnie niedużym odsetkiem bezrobotnych. Oczywiście, wiele jest jeszcze do zrobienia. Naszym zdaniem należy konsekwentnie realizować zadania zapisane w Strategii Rozwoju Miasta.

Zarząd miasta pracował w zmieniającym się składzie:

w okresie 1998-2001 :
Adam Bachleda Curuś - burmistrz
Piotr Bąk - zastępca burmistrza
Krzysztof Owczarek - zastępca burmistrza
Władysław Łukaszczyk - członek zarządu
Stanisław Chyc - członek zarządu
Andrzej Konior - członek zarządu
Po rezygnacji Adama Bachledy Curusia od 2001
Piotr Bąk - burmistrz
Krzysztof Owczarek - zastępca burmistrza
Jan Gluc - zastępca burmistrza
Władysław Łukaszczyk - członek zarządu
Stanisław Chyc - członek zarządu
Andrzej Konior - członek zarządu

Zapis audio spotkania Zarządu Miasta Zakopane z mieszkańcami w sali obrad UM. Zabierają głos -  burmistrz Piotr Bąk, vice burmistrz Krzysztof Owczarek, zastępca przewodniczącego Rady Miasta Jerzy Zacharko oraz mieszkańcy Zakopanego:

I jeszcze króciutka rozmowa z burmistrzem Piotrem Bąkiem przeprowadzona tuż po zakończeniu spotkania:
Rozmawiał Maciej Stasiński.

Foto-reportaż. Sala obrad Urzędu Miejskiego w Zakopanem 7 września 2002 rok:

 

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I