z adop 2.GIF (34303 bytes)

Panie Jezu - za wstawiennictwem Twojej
Matki Maryi, która urodziła Cię
z miłością, oraz za wstawiennictwem
św.Józefa,człowieka zawierzenia,który
opiekował się Tobą po urodzieniu-proszę
Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka
które duchowo adoptowałem,a które
znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady.
Proszę,daj rodzicom miłość i odwagę aby
swoje dziecko pozostawili przy życiu,
które Ty sam mu przeznaczyłeś.Amen.

Czym jest ?

- Modlitwą w obronie poczętego dzieckia,

- osobistym wypełnianiem Jasnogórskich Ślubów Narodu,

- pomocą dla osób cierpiących z powodu grzechu aborcji.

W 5.gif (21346 bytes)

Najświętsza Panno,Bogarodzico Maryjo,
wszyscy Aniołowie i Święci,wiedzony
pragniem niesienia pomocy w obronie
nienarodzonych,
(Ja...............................)
postanawiam mocno i przyrzekam,
że od dnia........................
w Święyo/Uroczystość..............
..................................
biorę w duchową adopcję jedno dziecko,
które imię jedynie Bogu jest wiadome
aby przez 9 miesięcy każdego dnia
modlić się o uratowanie jego życia
oraz o sprawiedliwe i prawe życie po
urodzeniu.
Postanawiam:
- odmówić codzienną modlitwę w inten-
cji nienarodzonego,
- codziennie odmówić jedną tajemnicę
różańca,
- moje dobrowolne postanowienia
...................................
...................................     .................                                             podpis  

W_6.gif (36494 bytes)l.. Co to ,jest duchowa adopcja?
Duchowa adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa dziewieć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej - radosnej, bolesnej lub chwalebnej (Ojcze Nasz i 10 Zdrowaś Mario) oraz specjalnej modltwy w intencji dziecka i jego rodziców.Do modlitwy można dołączyć dowolnie wybrane dodatkowe postanowienia.
2. Jakie mogą być dodatkowe postanowienia? Dodatkowymi postanowieniami mogą być na
przykład: częsta Spowiedź i Komunia Święta, adoracja Najświętszego Sakramentu, czytanie Pisma Świętego, post o chlebie i wodzie, walka z nałogami, pomoc osobom potrzebującym, dodatkowe modlitwy, (litanie, nowenny, koronki...).
Należy podejmować postanowienia realne, mając na uwadze indywidualne możliwości ich wypełniania.
3. Czy można podejmować duchową adopcję bez dodatkowych postanowień?
Tak. Dodatkowe postanowienia nie sa obowiązkowe, choć adoptujący chętnie je podejmują.
4. Jak zrodziła się duchowa adopcja? Powstała po objawieniach w Fatimie, stając
się odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią Jej Niepokalane Serce. W roku 1987 została przeniesiona do Polski. Pierwszy ośrodek duchowej adopcji powstał w kościele 00 Paulinów w Warszawie. Stad rozprzestrzenia się na cały kraj i poza jego granice.
5. Jakie są owoce duchowej adopci? Duchowa adopcja skutecznie leczy głębokie
zranienia wewnętrznie spowodowane grzechem aborcji. Pozwala matkom odzyskać wiarę w Boże Miłosierdzie, przynosząc pokój ich sercom. Jako bardzo konkretny, bezinteresowny i osobisty dar (modlitwy, ofiary l post), pomaga w szczególności ludziom młodym ksztaltować charakter, walczyć z egoizmem, odkrywac radość odpowiedzialnego rodzicielstwa, uzdalniając do postrzegania miłości i seksu oczyma Boga. Ucząc systematycznej modlitwy i pozytywnego działania pogłębia kontakt z Bogiem. Pomaga odkrywać głęboki sens zaniedbanych praktyk ascetycznych.Może się stać czynnikiem odrodzenia wspólonej modlitwy i miłości w rodzinie.
6.    Kto może podejmować duchową adopcję. Każdy-osoby świeckie, konsekrowane,
męźczyźni, kobiety, ludzie w każdym wieku. Jedynie dzieci podejmują ją pod opieką rodziców.
7. Ile razy można podjać duchową adopcję ? Można podejmować ją wielokrotnie, pod warunnkiem wypełnienia poprzednich zobowiązań. 8. Czy trzeba za każdym razem składać
Przyrzeczenia?
Tak.
9. Czy można adoptować więcej niż jedno dziecko?
Duchowa adopcja dotyczy jednego dziecka. 10. Czy wiemy, jakiej narodowości będzie adoptowane dziecko?
Nie wiemy. Imię dziecka zna jedynie Bóg. 11. Skąd pewność, że Bóg wysłucha mojej modlitwy?
Naszą pewność opieramy na wierze we Wszechmoc i nieograniczone Miłosierdzie Boże. Bóg jest Dawcą Życia i Jego wolą jest, by każde poczęte dzlecko żyło i było otoczone miłością rodziców.
12. Czy jest grzechem, jeżeli danego dnia zapomni się odmówic modtitwę?
Zapomnienie nie jest grzechem. Grzechem jest świadome i dobrowolne zlekceważenie składanego Bogu przyrzeczenia.
13. Czy przerywa się duchową adopcję, gdy zaniedbało się modlitwę przez dłuższy czas ?
Długa przerwa (miesiąc, dwa ) przerywa duchową adopceję. Należy wtedy ponowić przyrzeczenie i starać się je dotrzymać. W wypadku krótkiej przerwy należy duchową adopcję kontynuować, przedłużając modlitwę o opuszczone dni.
14. Czy duchową adopcję mogą podejmować osoby żyjace w zwiazkach niesakramentalnych?
Tak, podobnie jak i osoby rozwiedzione. 15. Czy ważna jest duchowa adopcja podjęta przez radio?
Tak.
16. Czy przyrzeczenia duchowej adopc,ji muszą być składane w formie uroczystej, wyłacznie w kościeie w obecności kapłana?
Wskazane jest, by przyrzoczenia były przeprowadzane uroczyście, chociaż można je złożyć także prywatnie.
17. Czy duchową adopcję mogą podejmować osoby, które nie uczestniczyły w przygotowaniach
- chore, niepełnosprawne, w sędziwym wieku? Tak. Mogą podejmować prywatnie.
18. W jaki sposób można złożyć przyrzeczenia prywatnie?
Odczytać formułę przyrzeczenia (najlepiej przed Krzyżem lub obrazem) i od tego momentu przez kolejnych dziewięć miesięcy odmawiać jedną dowolnle wybraną tajemnicę różańca oraz modlitwę w intencji dziecka i rodziców. Dla zapamiętania dobrze jest zapisać datę rozpoczęcia i zakończenia modlitwy.
19. Jak krzewić modlitwę duchowej adopcji?
- pozyskać kilka osób zainteresowanych duchową adopcją,
- uzyskać zgodę księdza proboszcza na przeprowadzenie przyrzeczeń duchowej adopcji w kościele,
-skontaktować się z ośrodkami duchowej adopcji, gdzie można uzyskać materiały, pełne informacje oraz pomoc w przeprowadzeniu przyrzeczeń
.


                                                 Menu główne