I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
Konsultacje społeczne...

(04.10.2007) W Urzędzie Gminy Kościelisko odbyła się konferencja prasowa na temat konsultacji społecznych, które przeprowadzono w związku z informacjami o próbach odłączenia sołectwa Dzianisz od Gminy Kościelisko.

Relacja dźwiękowa z konferencji:

Foto-relacja:

Materiały tekstowe przekazane dziennikarzom podczas konferencji:

Informacja na konferencję prasową w sprawie niepokojów społecznych w Dzianiszu i odbytych w związku z nimi konsultacjach społecznych dotyczących ewentualnego odłączenia się sołectwa Dzianisz od Gminy Kościelisko. W dniu 06.08.2007 r. Urząd Gminy Kościelisko otrzymał do wiadomości pismo adresowane do Sołtysa wsi Dzianisz , z którego wynika, że w dniach 18.06.2007 i 02.07.2007 r. wpłynęły do Rady Gminy Czarny Dunajec pisma w sprawie przyłączenia Sołectwa Dzianisz do Gminy Czarny Dunajec i że temat ten został wprowadzony pod obrady VII sesji Rady Gminy Czarny Dunajec w dniu 25 lipca 2007 r. Po dyskusji i głosowaniu jawnym Rada Gminy Czarny Dunajec wyraziła swoje stanowisko, opowiadając się za przyłączeniem Sołectwa Dzianisz do Gminy Czarny Dunajec. Wynik głosowania przedstawiał się następująco: na 21 radnych stanowiących ustawowy skład rady 6 głosów było za przyjęciem Dzianisza do Gminy Czarny Dunajec przy 15 głosach wstrzymujących się.
Podkreślamy, że ani Wójt Gminy Kościelisko, ani Rada Gminy Kościelisko nie otrzymali oficjalnego pisma informującego o fakcie otrzymania przez Radę Gminy Czarny Dunajec pism dotyczących odłączenia się Sołectwa Dzianisz od Gminy Kościelisko. Także Sołtys wsi Dzianisz nie poinformował Gminy Kościelisko o skierowaniu jakichkolwiek pism do Rady Gminy Czarny Dunajec.
Zanim otrzymaliśmy powyższe pismo o wszystkim dowiedzieliśmy z prasy.
Ustawa o samorządzie gminnym reguluje wszelkie zmiany dotyczące granic gminy lub gmin, które stanowią kwestię na tyle ważną, że o tych sprawach decyduje Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia.
W przypadkach przewidzianych ustawą muszą być przeprowadzone konsultacje. Rada Gminy w innych sprawach ważnych dla gminy może również zadecydować o przeprowadzeniu konsultacji celem zasięgnięcia opinii na dany temat.

Wydanie powyższego rozporządzenia czy to z urzędu czy też na wniosek rady gminy wymaga między innymi przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami. Konsultacje nie mają charakteru wiążącego.
Oficjalna procedura zmiany granic Gminy Kościelisko nie została wszczęta przez Radę Ministrów.
Z uwagi na niepokoje w Dzianiszu Rada Gminy Kościelisko postanowiła jednak przeprowadzić z własnej inicjatywy konsultacje w ww. sprawie.
W związku z tym Konsultacje miały charakter fakultatywny, aby zorientować się w panujących nastrojach mieszkańców Dzianisza
Rada Gminy Kościelisko podjęła w dniu 17 sierpnia 2007 r. Uchwałę Nr XII/66/07 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Dzianisz dotyczących zmiany granicy Gminy Kościelisko polegającej na wyłączeniu obszaru sołectwa Dzianisz z Gminy Kościelisko.
Zarządzeniem Nr 70/07 Wójta Gminy Kościelisko z dnia 04.09.2007 r . powołano pięć trzy osobowych zespołów spisowych do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Dzianisza. W skład zespołów spisowych weszli przedstawiciele Rady Gminy Kościelisko, Rady Sołeckiej Dzianisza i Wójta Gminy Kościelisko.

Dnia 07.09.2007 r. dostarczono do Urzędu Gminy Kościelisko Protokół z VI posiedzenia Rady Sołeckiej wsi Dzianisz, w którym czterech spośród pięciu członków Rady Sołeckiej odmówiło wzięcia udziału w konsultacjach. W związku z powyższym Wójt Gminy Kościelisko Zarządzeniem Nr 73/07 z dnia 07.09.2007 r. zmienił wcześniejsze zarządzenie. powołując składy zespołów spisowych pomniejszone o osoby, które nie wyraziły zgody na pracę w powyższych zespołach.

Zgodnie wymienioną wcześniej uchwałą w dniach od 15 do 30 września 2007 r. zostały przeprowadzone w Dzianiszu konsultacje w sprawie ewentualnego przejścia sołectwa Dzianisz do Gminy Czarny Dunajec.

Każdy pełnoletni i zameldowany w sołectwie mieszkaniec miał możliwość odpowiedzieć osobiście na jedno z dwóch pytań, które zadawali konsultanci, którzy odwiedzili wszystkie domy w Dzianiszu. Pytania brzmiały:

- Czy jesteś za pozostawieniem wsi Dzianisz w Gminie Kościelisko?
- Czy jesteś za przyłączeniem wsi Dzianisz do Gminy Czarny Dunajec?

Każdy mieszkaniec wybierając odpowiedź na jedno z tych pytań wpisywał się na listę potwierdzając swoją odpowiedź własnoręcznym podpisem.
Osoby, których zespoły spisowe nie zastały w domu mogły oddać swój głos w punkcie konsultacyjnym Urzędu Gminy Kościelisko.
Po zakończeniu prac zespołów spisowych Komisja ds. konsultacji podliczyła głosy i sporządziła protokół. Na podstawie protokołu stwierdzono, ze liczba uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacjach wynosiła 1635 osoby. W konsultacjach wzięły udział 732 osoby. Za pozostaniem w Gminie Kościelisko głosowało 710 osób, a za przejściem do gminy Czarny Dunajec 22 osoby.
Zatem w konsultacjach brało udział 44,77 % mieszkańców Dzianisza uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacjach z czego
- za pozostaniem w Gminie Kościelisko opowiedziało się 96,99 % mieszkańców
- za przejściem do Gminy Czarny Dunajec 3.01 % mieszkańców.

W związku z tym, że zdecydowana większość mieszkańców Dzianisza nie chce zmian i chce pozostać w Gminie Kościelisko Rada Gminy Kościelisko nie wystąpi z własnej inicjatywy z wnioskiem do właściwego organu w celu wydania rozporządzenia w sprawie podziału Gminy Kościelisko gdyż w tej sytuacji jest to bezprzedmiotowe.

PODZIĘKOWANIE
Wójt i Rada Gminy Kościelisko składają podziękowanie Mieszkańcom Sołectwa Dzianisz za obywatelską postawę, spokój i życzliwe przyjęcie członków zespołów spisowych.
Mamy nadzieję, że wyniki konsultacji uspokoją nerwową atmosferę jaka ostatnio miała miejsce w Dzianiszu i nikt nie będzie już próbował wzniecać niepokojów społecznych manipulując mieszkańcami. Konsultacje pokazały, że mieszkańcy Dzianisza mają swoje zdanie i potrafią sami decydować o swojej wsi.

Informacje przygotowali:
Bohdan Pitoń – Wójt Gminy Kościelisko
Maria Raszczyk- członek komisji ds. konsultacji społecznych w Dzianiszu
Małgorzata Karpiel - Bzdyk – podinspektor ds. konaktów z mediami

Kościelisko, dnia 3 października 2007 roku.

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I