I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
Tatry łącza, a nie dzielą...

(22.07.2009) Małgorzata Karpiel Bzdyk - dyr. GOKR Kościelisko: "Tatry łączą, a nie dzielą - wspólne działania władz samorządowych gwarancją trwałego rozwoju Miasta Tvrdośin i Gminy Kościelisko. Gmina Kościelisko i miasto Tvrdośin leżą od siebie w odległości 40km. Mieszkańcy tego terenu w Polsce i na Słowacji przez wieki w mniejszym lub większym stopniu mieli wpływ na siebie, a duchowe i kulturalne ludowe tradycje są tego dowodem. Okres, kiedy nasze współżycie i współpraca były ograniczone granicą państwa już nie istnieje i nastąpiły warunki do wzajemnej współpracy. Pierwsza inicjatywa z wynikiem podpisania umowy o współpracy miała miejsce w roku 2000. Możliwość zyskania środków finansowych z funduszy UE wraz z możliwością wyrównywania różnic regionalnych połączyła te miasta w celu poszerzenia współpracy w zakresie kultury.

Potrzeby zawsze rodzą pomysły i tak okazało się, że po obydwu stronach granicy należałoby zmodernizować infrastrukturę kulturalną, która nie odpowiada obecnym wymaganiom czasu. Stare, przez lata nie remontowane pomieszczenia Instytucji Kultury nie spełniają oczekiwań lokalnej ludności, która choć czuje potrzebę pogłębiania współpracy z partnerem przygranicznym, nie ma odpowiednich warunków potrzebnych do organizowania spotkań i wymiany doświadczeń.

Możliwość realizacji pomysłów dał Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013.

W jego ramach powstał projekt pod nazwą „Tatry łączą, a nie dzielą - wspólne działania władz samorządowych gwarancją trwałego rozwoju Miasta Tvrdośin i Gminy Kościelisko”, który zakłada modernizację dwóch centrów kultury zlokalizowanych po dwóch stronach granicy polsko- słowackiej, tj. MSKS w Tvrdośinie oraz Centrum Kultury w Kościelisku, gdzie mieszczą się siedziby gminnych jednostek organizacyjnych działających w zakresie kultury na terenie Miasta Tvrdośin i Gminy Kościelisko. W ramach projektu przewidziano również cykl spotkań kulturalno- społecznych, które będą odbywać się na terenie Gmin partnerskich w okresie realizacji projektu, tj. od kwietnia 2009 do marca 2011 roku. Celem projektu jest wzmocnienie turystyczne i gospodarcze gmin partnerskich poprzez modernizację istniejących obiektów infrastruktury kulturalnej, kultywowanie dziedzictwa kultury orawskiej i podhalańskiej oraz rozszerzenie i pogłębienie współpracy transgranicznej pomiędzy ludnością zamieszkałą na terenie Miasta Tvrdośin i Gminy Kościelisko w sferze kulturalnej, gospodarczej i ekonomicznej. Grupami docelowymi projektu będzie ludność pogranicza polsko- słowackiego zamieszkująca tereny leżące w granicach administracyjnych Gminy Kościelisko i Miasta Tvrdośin.

Projekt ten został wspólnie przygotowany przez wszystkich partnerów, będzie przez nich wspólnie realizowany po obu stronach granicy, przyczyni się do integracji społecznej mieszkańców gmin partnerskich, jak również stworzy możliwości dalszego rozwoju współpracy pomiędzy instytucjami publicznymi, społecznymi oraz gospodarczymi i biznesowymi z terenów przygranicznych.

Rekonstrukcja MSKS w Tvrdośinie będzie ukierunkowana na remont dachu, wymiany okien, wymiany urządzeń grzewczych, remont urządzeń socjalnych, wytworzenie pomieszczenia wielofunkcyjnego, które będzie służyło jako centrum informacyjno-propagacyjne nie tylko dla odwiedzających z Polski i Słowacji, ale również dla szerokiej publiczności krajowej i zagranicznej, ocieplenie obiektu i remont fasady. Przedmiotem modernizacji będzie również wewnętrzne wyposażenie poszczególnych pomieszczeń, które będą wykorzystywane jako centrum spotkań zainteresowanych grup. Częścią celu projektowego jest wybudowanie i urządzenie miejsc parkingowych razem z wytworzeniem obszaru na tablicę pamiątkową, która będzie symbolizować współpracę transgraniczną obydwu miast i pomoc finansową z UE.

Modernizacja Centrum Kultury w Kościelisku będzie obejmowała: wymianę pokrycia dachowego, częściową wymianę stolarki okiennej, docieplenie i rekontrukcja ścian wewnętrznych budynku, przystosowanie toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych, wykonanie zadaszenia nad wejściem do budynku.
W ramach realizacji projektu przewidziane jest również zagospodarowanie terenu na cele kulturalno- rekreacyjne poprzez wybrukowanie miejsc postojowych , wykonanie sceny plenerowej na imprezy organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury Regionalnej, wykonanie placu zabaw dla dzieci, wytworzenie obszaru na tablicę pamiątkową, która będzie symbolizować współpracę transgraniczną obydwu miast i pomoc finansową z UE. Wyposażenie zmodernizowanych pomieszczeń w stanowiska komputerowe z dostępem do internetu.

Bliskość położenia oraz bezpośrednie sąsiedztwo jednostek osadniczych wchodzących w skład granic administracyjnych obu partnerów samorządowych (po stronie polskiej Witów, po stronie Słowackiej Oravice) daje możliwość realizacji wspólnych przedsięwzięć transgranicznych, chociażby w sferze usług turystycznych, czy budowy nowych połączeń komunikacyjnych. Dlatego też niniejszy projekt jest traktowany przez partnerów jako pierwsza inicjatywa rozpoczęcia szerszej współpracy, szczególnie w sferze gospodarczej pomiędzy różnymi podmiotami gospodarczymi zlokalizowanymi po obu stronach granicy oraz dopełnienie istniejącej od 8 lat współpracy samorządowej i kulturalnej partnerów.

Przed nami kolejne, miejmy nadzieję udane projekty – pierwszy nich, realizowany ze strony polskiej za pośrednictwem GOKR Kościelisko wspólnie z Miastem Tvrdosin to projekt pod nazwą „Kulturalnym szlakiem z Dzianisza do Oravic” czeka na ocenę formalną. Następne, już przygotowywane, dotyczą infrastuktury komunalnej,

Bez względu na ich powodzenie wymiana kulturowa i współpraca pomiędzy Gminą Kościelisko i Miastem Tvrdosin, będzie się rozwijała w dobrym kierunku – w kierunku Zjednoczonej Europy.

Foto-relacja (zdjęcia Maciej Stasiński):

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I