I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I
Spotkanie z dyrektorami szkół...

(03.10.2006) Piotr Kyc: "Premier Rządu RP, minister edukacji narodowej – Roman Giertych spotkała się w ubiegły czwartek z dyrektorami małopolskich szkół. Spotkanie zorganizowane w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie miało charakter informacyjny. Pan premier informował o najważniejszych pracach i działaniach Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Minister rozpoczął spotkanie od informacji, na którą polska szkoła czekała od paru lat, tzn. od chwili wprowadzenia obowiązku wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły.
„W dniu 27 września zamknięto ostatecznie nowe rozporządzenia o nadzorze... Właściwie tj. rozporządzenie znoszące tzw. wewnętrzne mierzenia jakości pracy szkoły. czyli całą tą biurokrację, która dotychczas, wymyślona jeszcze za czasów pani Dzierzgowskiej, w dużej mierze zatruwała życie szkołom. Cała ta część związana ze sprawozdawczością zostaje zniesiona. Rozporządzenie to zostanie podpisane najpóźniej w połowie października " - stwierdził Romana Giertych. Zebrani przyjęli tę wiadomość oklaskami.
Ministerstwo Edukacji Narodowej w ostatnich miesiącach podjęło szereg prac dotyczących wielu aspektów życia edukacyjnego. Do ostatniej chwili trwały negocjacje w sprawie dodatkowych pieniędzy na oświatę. Udało się wywalczyć dodatkowy miliard na oświatę. Podjęto również decyzje o przesunięciu środków z funduszu społecznego (środki UE) na oświatę w wysokości 1 do 1. 5 miliarda Euro z przeznaczeniem na programy, które będą oznaczały dodatkową aktywności nauczycieli. Nauczycieli będą musieli przedstawić dyrektorowi propozycje zajęć dodatkowych, np. dodatkowy angielski, koło historyczne itp. Dyrektor powinien otrzymać środki na ten cel do swojej dyspozycji. Ma to być instrument do kreowania rozwoju szkoły ale i do nagradzania najbardziej aktywnych, twórczych nauczycieli. Będą to środki tak dla szkół publicznych, jak niepublicznych.
To tylko niektóre informacje o działalności MEN przekazane przez ministra na konferencji. Dyrektorzy interesowali się m.in. losami szkolnictwa zawodowego i techników, które proponowali zlikwidować poprzedni ministrowie (w związku z kiepskimi wynikami matur). Zebrani zgłaszali wnioski do ministra dotyczące szczegółowych zapisów w rozporządzeniach, np. wniosek o zmianę zapisu w rozporządzeniu o ocenianiu, które umożliwia Radzie Pedagogicznej wyznaczenie egzaminu klasyfikacyjnego dopiero po opuszczeniu przez ucznia pond 50% godzin z danego przedmiotu. W praktyce ten zapis powoduje poczucie bezkarności u uczniów, którzy nagminnie opuszczają lekcje z przedmiotów trudnych, np.matematyki. Powoduje to obniżenie poziomu przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych czy matury ale i sprzyja narastaniu zjawiska wagarów
Zakres prac MEN wskazuje, że czeka nas wiele zmian w polskiej oświacie i zawężanie działalności ministra do kontrowersyjnej "amnestii maturalnej" jest bardzo wybiórczym traktowaniem tematu.
Konferencja prasowa w Ministerstwie Edukacji Narodowej w MEN jest tego potwierdzeniem. Minister Roman Giertych poinformował na niej , że przesyła do konsultacji społecznej projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół . Istotą zmian jest powrót Sienkiewicza do polskich szkół - powiedział Minister. Projekt rozporządzenia przewiduje bowiem ponowne włączenie do kanonu lektur szkolnych dla gimnazjów „Krzyżaków" i „Opowieści z Narnii" (część pierwsza). Natomiast dla liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów w zakresie kształcenia podstawowego listę tę wzbogaci „Potop" oraz dzieło Jana Pawła II „Pamięć
Na zakończenie krakowskiego spotkania pan premier - jak to ma w zwyczaju - obdarował wszystkie zaproszone panie białymi różami".

Foto-relacja (zdjęcia Piotr Kyc):

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I