I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I
Konferencja prasowa

(02.10.2006) W Galerii na Kozińcu w minioną niedzielę zaprezentowano kandydatów do władz lokalnych w najbliższych wyborach samorządowych z ramienia Tatrzańskiego Porozumienia Samorządowego i Platformy Obywatelskiej. O fotel burmistrza Zakopanego będzie starał się Franciszek Bachleda Księdzularz, który po ewentualnym wyborze powoła na stanowiska wice burmistrzów Elżbietę Chodurską i Czesława Ślimaka. W materiałach dostarczonych dziennikarzom podczas konferencji prasowej czytamy m.in.:

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TATRZAŃSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE w składzie: Elżbieta Chodurska - Przewodnicząca Komitetu i Sztabu Wyborczego, Józef Śmieja - Pełnomocnik finansowy, Piotr Dudzik - Pełnomocnik wyborczy, Kazimierz Nędza - Pełnomocnik prawny, Zbigniew Raszczyk, Wojciech Staszel, Adam Machowski, Józef Dorula, Władysław Ustupski, Marian Mitan, Antoni Marmol.

Informujemy, iż w dniu 3 września b.r. Komitet nasz został zarejestrowany w Delegaturze Krajowej Komisji Wyborczej w Nowym Sączu. Mamy więc oficjalne prawo do: głoszenia własnych poglądów na temat samorządności, wystawiania kandydatur do Rady Miasta Zakopane oraz Powiatu Tatrzańskiego.
Naszym kandydatem na burmistrza Zakopanego jest Franciszek Bachleda - Księdzularz.
Wierzymy, że prawda w końcu zwycięży.

Franciszek Bachleda-Księdzularz
• Senator Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1993-2005 członek Komisji Ochrony Środowiska (w latach 1997-2001 jej przewodniczący), Komisji Spraw Emigracji oraz Komisji Nadzwyczajnej Legislacji Europejskiej, Komisji Edukacji i Sportu. W latach 1997-2001 Przewodniczący Międzyparlamentarnej Grupy Polsko-Słowackiej.
• Od 2004 roku do chwili obecnej jest Prezesem najstarszego klubu narciarskiego w Polsce SN PTT 1907 Zakopane, przygotowując Go do Obchodów Jubileuszu 100-lecia.
• 2006 - Członek Komitetu Organizacyjnego letniego Grand Prix 2006 w Zakopanem w skokach narciarskich.
• 2005 - Członek Zarządu Tatrzańskiego Związku Narciarskiego,
• 1998 - Jedyny zakopiański orędownik powstania powiatu tatrzańskiego. Gdyby nie wniosek senatora Franciszka Bachledy Księdzularza oraz jego osobista interwencja u ministra Jerzego Kropiwnickiego - w ostatniej chwili powiat tatrzański został naniesiony na mapę administracyjną kraju. Nie było szans - na co liczyły wtedy ówczesne władze miasta - na przyznanie Zakopanemu odrębnego statusu miasta na prawach powiatu.
• 1998 - Organizator warsztatów prowadzonych przez Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego, którego efektem było opracowanie pierwszej Strategii Powiatu Tatrzańskiego. Strategia ta przekazana władzom samorządowym nie doczekała się nadania statusu oficjalnego dokumentu dla Zakopanego i Powiatu. Dwa lata później Urząd Miasta oraz Starostwo Tatrzańskie opracowało własną strategię, bazując na wynikach tych prac.
• 1994 - 95 burmistrz Gminy Tatrzańskiej - autor podziału na trzy odrębne gminy: Zakopane, Kościelisko i Poronin. Podział ten zadecydował o powołaniu Powiatu Tatrzańskiego przez rząd Jerzego Buzka w 1998 roku.
• 1994 - sygnatariusz transgranicznego związku gmin „Euroregion Tatry" - jednego z pierwszych w Polsce związku gmin sąsiadujących ze sobą państw.
• 1994 - Pomysłodawca idei Olimpiady w Tatrach - współzałożyciel Związku Gmin Olimpijskich „Kraków - Zakopane 2006". Nieopatrznie potem przemianowany przez kolejne władze na projekt „ZIO Zakopane 2006"
• 1993 - współorganizator przedsiębiorstwa "Geotermia Podhalańska"; pierwszy prezes organizator; Wraz z prof. Julianem Sokołowskim, prof. Romanem Neyem i dr Piotrem Długoszem doprowadzili do podjęcia prac nad możliwością wykorzystania olbrzymich zasobów geotermalnych na Podhalu jako- alternatywnego i ekologicznego źródła energii cieplnej. Uruchomienie „Geotermii Podhalańskiej" i doprowadzenie jej do Zakopanego spowodowało wydatną poprawę stanu powietrza w mieście, a także pomogło wprowadzenie się na nasz teren przedsiębiorstw gazowych, członek honorowy Polskiej Asocjacji Geotermalnej.
• 1987-93 - Prezes Zarządu Głównego Związku Podhalan;
• 1981-87 - Prezes Oddziału Związku Podhalan w Zakopanem,
• 1982-86 - Praca w Urzędzie Parafialnym (po internowaniu)
• 1979-81 - ZSZ im. Matlakowskiego - nauczyciel języka polskiego
• 1977-81 - Muzeum Tatrzańskie - dział ochrony zabytków.
• 1972-77 - student UJ - filologia polska,
• 1967-72 - PBO "Podhale" - technik budowlany,
• 1961- 67 - ZSZ i Technikum Budowlane

Założenia programowe dla Zakopanego
Będziemy działać w interesie wspólnoty samorządowej, na rzecz rozwoju miasta. Samorząd jakiego chcemy i o jaki będziemy zabiegać to samorząd:
- kompetentny, etyczny, skromny i pozbawiony przywilejów,
- skutecznie rozwiązujący problemy miasta,
- ukierunkowany na współpracę z ludźmi i instytucjami oraz innymi samorządami,
- dbający o mieszkańców, wsłuchujący się w ich opinie, ufający ludziom i budzący ich zaufanie,
- jawnie działający, poddany kontroli mieszkańców, wolnych mediów i opinii publicznej.
Burmistrz winien być prawdziwym gospodarzem miasta skutecznie wykonującym nałożone na niego zadania ustawowe.
W pierwszej kolejności należy zweryfikować obecną strategię rozwoju miasta, która nie jest realizowana i zbudować w konsultacji społecznej nową, uwzględniającą wszystkie ważne problemy miasta a zarazem realną do wykonania.
Zadania zawarte w strategii miasta winny być realizowane z wykorzystaniem środków unijnych oraz funduszy ekologicznych.

Władze samorządowe nowej kadencji winny skupić swoje wysiłki na następujących zadaniach:
1. Opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego chroniącego tradycyjną zabudowę i wartości krajobrazowe.
2. Opracowanie i realizacja spójnego programu komunalnego obejmującego cztery obszary działania:
- drogowy system komunikacji,
- zaopatrzenie w wodę oraz odbiór i oczyszczanie ścieków, - system zbiórki i zagospodarowania odpadów,
- ogrzewanie miasta.
3. Podniesienie rangi kulturalnej Zakopanego, która jest poniżej jego potencjału.
4. Podniesienie jakości oraz rozwój bazy sportowo - rekreacyjnej.
5. Wspieranie jakości produktu turystycznego poprzez dbałość o właściwy poziom usług związanych z infrastrukturą komunalną oraz urozmaiconą ofertę spędzania wolnego czasu.
6. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, a co za tym idzie, tworzenia nowych miejsc pracy poprzez kreowanie równych i sprzyjających warunków jej działania.
Realizacja naszych zamierzeń, realizacja idei samorządności, musza być oparte na współpracy z ludźmi, instytucjami oraz innymi samorządami. Należy dążyć do zacieśnienia współpracy między gminami oraz starostwem.
Dla skutecznego ubiegania się o środki unijne konieczna jest dobra współpraca pomiędzy wszystkimi samorządami w powiecie tatrzańskim, której wynikiem winny być projekty przedsięwzięć obejmujących kilka gmin.

Organizowanie debat z udziałem młodzieży, dających im możliwość wypowiadania się w
sprawach dla nich istotnych winno być stała pozycja w kalendarzu burmistrza miasta.
Jakość obsługi mieszkańców będzie priorytetem burmistrza miasta. W urzędzie miasta zostanie wdrożony system zarządzania jakością oparty na wymaganiach normy ISO 9001.
Gwarantem skutecznej realizacji powyższych zamierzeń będą kompetentni ludzie
zaproszeni do współpracy z burmistrzem.
Więcej samorządności mniej polityki
Tatrzańskie Porozumienie Samorządowe
Platforma Obywatelska RP w Zakopanem

PRACA W SENACIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Franciszek Bachleda Księdzularz w ciągu 12 lat sprawowania mandatu senatora brał udział w 261 posiedzeniach tej Izby Parlamentu, nieobecnym był jedynie na 14. Obecność na posiedzeniach Senatu plasuje go w czołówce wszystkich parlamentarzystów w ostatnich trzech kadencji. Przykładem jego obowiązkowości może być ostatnia kadencja: 88 posiedzeń Senatu to 176 dni pracy - z czego Franciszek Bachleda Księdzularz opuścił 11 dni (wszystkie dni usprawiedliwione).
Należał do najbardziej obowiązkowych senatorów uczestniczących w posiedzeniach komisji senackich.
• 345 posiedzeń Komisji Ochrony Środowiska (w której Przewodniczył 90 posiedzeniom),
• 250 posiedzeń Komisji Emigracji i Polaków za Granicą,
• 62 posiedzenia Komisji Nauki Edukacji, i Sportu (uczestniczył w niej od połowy V kadencji)
• 54 Nadzwyczajnej Komisji Legislacji Europejskiej,

Podczas 261 posiedzeń Senatu w latach 1993-2005 senator Franciszek Bachleda Księdzularz brał udział w podejmowaniu decyzji nad 2039 projektami ustaw skierowanych przez Sejm oraz nad 127 inicjatywami senackich projektów uchwał i ustaw, a także okolicznościowymi uchwałami Senatu R.P.

Franciszek Bachleda Księdzularz miał 143 wystąpień na forum Senatu z czego 20 razy występował jako senator sprawozdawca ustaw:
Wystąpienia senatora III kadencja IV kadencja V kadencja
Franciszka Bachledy (1993-1997) (1997-2001) (2001-2005)
Ksiedzularza
W stienia w debacie 15 14 17
Wystąpienia jako 1 16 3
sprawozdawca ustaw
Inne wystąpienia 29 27 22
RAZEM 45 57 42

OCHRONA ŚRODOWISKA
Przez wszystkie trzy kadencje Franciszek Bachleda - Księdzularz brał czynny udział w pracach Komisji Ochrony Środowiska, a w latach 1997-2001~ełnił funkcję Przewodniczącego. Dwukrotnie senator Franciszek Bachleda Księdzularz zaprosił senacki( Komisję na nasz teren, aby z bliska mogli ocenić proponowane przez niego projekty ustaw, uchwał i poprawek. Przez to właśnie łatwiej było podjąć decyzję w sprawach nieraz kontrowersyjnych, takich jak choćby wyłączania terenów sportowych i rekreacyjnych z Tatrzańskiego Parku Narodowego, lub ustalić dokładną granicę ścisłego rezerwatu TPN, ocenić stan prac na Zaporze Czorsztyńskiej, czy w Świnnej Porębie.
Na polu prac legislacyjnych Komisja - do rozpatrywanych ustaw - wniosła około 500 poprawek, których około 90% stanowią poprawki zgłaszane przez senatora Franciszka Bachledy - Księdzularza. Był również sprawozdawcą 20 projektów ustaw, takich jak:
- ustawy o ochronie przyrody
- ustawy prawo ochrony środowiska
- ustawy o odpadach
- o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju
- ustawy prawo geologiczne i górnicze
- ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków
- ustawy o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
- ustawy o ratyfikacji wspólnej konwencji bezpieczeństwa w postępowaniu z wypalonym paliwem jądrowym ...
- ustawy o ratyfikacji Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska
- o ustanowieniu programu wieloletniego "Program dla Odry - 2006"
Jako przewodniczący Międzyparlamentarnej Grupy Polsko - Słowackiej, Franciszek Bachleda - Księdzularz doprowadził m. in. do:
- przyznania osobom zamieszkałym w pasie przygranicznym prawa do uproszczonej odprawy celno paszportowej,
- porozumienia dot. planowanych korytarzy komunikacyjnych, kolejowych i drogowych,
- zniesienia wymogu zezwoleń na przewozy dwustronne i tranzytowe dla przewoźników obu stron;
- podpisania Umowy między Rządem R.P. a Rządem Republiki Słowackiej o gospodarce wodnej na wodach granicznych;
- porozumienia między resortami o współpracy w dziedzinie geologii i leśnictwa.
Najważniejszym jednak zadaniem w senatorskiej działalności Franciszka Bachledy-Księdzularza były sprawy górskie, rolnictwa ekologicznego i agroturystyki, przemysłu drzewnego i leśnictwa. Koncentrował się wokół spraw karpackich oraz rozwoju turystyki w zgodzie z optymalną ochroną środowiska. Przede wszystkim w trakcie ostatniej kadencji inicjował ważne dla naszego regionu działania, związane m. in. z: D rozporządzeniem o Tatrzańskim Parku Narodowym.
- porozumieniem samorządów tatrzańskich z Ministerstwem Środowiska,
- ustawą o ochronie przyrody,
- przebiegiem północnej granicy parku i otuliny TPN,
- obroną kulturowego wypasu owiec w Tatrach,
- problematyką własności wspólnot sołtysich oraz PTTK (schroniska),
- problematyką rozwoju kolei linowych i urządzeń sportowych na terenie TPN,
- mediacją i bezpośrednią pomocą gminom regionu w sprawach ochrony środowiska, zwłaszcza dotyczących inwestycji gminnych (Ochotnica Dln, Krościenko)
Podczas reformy administracyjnej kraju stał się orędownikiem utworzenia Powiatu Tatrzańskiego, prowadząc SKUTECZNĄ kampanię na rzecz rozwoju turystycznego regionu poprzez:
- pomoc przy budowach sieci wodociągowo - kanalizacyjnych w gminach,
- wsparcie parlamentarne w trakcie starania o dotacje celowe na rozbudowę sieci geotermalnej na Podhalu,
- podejmowanie decyzji związanych z dokończeniem budowy zapór wodnych w Czorsztynie na Dunajcu, Klimkówce na Ropie oraz Świnnej Porębie na Skawie.
wyłączenia z Tatrzańskiego Parku Narodowego terenów o charakterze sportowym.

PRZYJMIJCIE MOJĄ SŁUŻBĘ
Od kilkudziesięciu lat moja działalność polegała na służebności wobec społeczności. Nie inaczej traktować będę funkcję burmistrza miasta Zakopane. Zapoznajcie się z moim rozumieniem „sprawowania władzy":
- Burmistrz służy mieszkańcom, bo przez nich został wybrany - godziny urzędowania burmistrza, to czas do momentu przyjęcia ostatniego petenta, niezależnie o jakiej porze dnia on przybędzie.
- Burmistrz jest gospodarzem miasta, ale tylko głupi gospodarz nie słucha dobrych rad. Rady Osiedlowe oraz Zespoły Programowe mojego Komitetu Wyborczego staną się radami burmistrzowskimi. Zadaniem burmistrza jest dbałość, aby na każdym osiedlu powstała taka Rada.
- Burmistrz będzie wiedział o każdym tyle, na ile sami mieszkańcy mu na to pozwolą - wyjątkiem jest konieczność poznania bliżej tych, którzy potrzebują prawdziwej pomocy. Zaopatrzony w takie środki jak Rady Osiedlowe i zespół d.s. opieki i pomocy bratniej - będzie łatwiej i szybciej taką pomoc udzielić.
- Urząd Miasta jest dla wszystkich - urzędnicy będą spełniać rolę pomocniczą dla mieszkańców w doprowadzeniu spraw urzędowych do szczęśliwego rozwiązania.
- Obywatel Zakopanego jest zbyt zajęty, aby czekał - zadaniem urzędnika miasta (w tym burmistrza) jest pomoc w rozwiązaniu każdej sprawy w jak najszybszym terminie.
- Mieszkaniec jest współgospodarzem, Urząd Miasta jest jego biurem zadaniem urzędników jest godne, szybkie i pełne szacunku przyjęcie każdego wchodzącego do Urzędu.
- W Urzędzie pracować będą ludzie kompetentni, świadomi nie tylko swych obowiązków merytorycznych, mający możliwość kreowania własnych pomysłów, ale również mający poczucie spełnienia misji wobec mieszkańców. Burmistrz nie karze za poglądy - jedynie za ich brak.
- Każdy Zakopiańczyk ma prawo wiedzieć co robi burmistrz jego miasta Urząd jest otwarty dla wszystkich mediów oraz zaprasza dziennikarzy na cykliczne konferencje.

Foto-relacja:

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I