I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
UNWTO

(19.06.2007) W Biurze Parlamentarnym Posła Andrzeja Guta Mostowego odbyła się konferencja prasowa w sprawie 5. Forum Parlamentarzystów i Władz Lokalnych Światowej Organizacji Turystyki UNWTO.

Relacja dźwiękowa:

Polska musi być bardziej aktywna na międzynarodowych forach turystycznych
Wnioski Posła Andrzeja Guta-Mostowego z 5. Forum Parlamentarzystów i Władz Lokalnych Światowej Organizacji Turystyki UNWTO:

Polska powinna aktywniej uczestniczyć w inicjatywach i działaniach UNWTO uważa poseł Andrzej Gut-Mostowy, który reprezentował Polskę podczas 5. Forum Parlamentarzystów i Władz Lokalnych Światowej Organizacji Turystyki UNWTO. Zdaniem Posła konieczność ta jest efektem pozycji Polski w Europie, znaczenia turystyki przyjazdowej dla naszej gospodarki oraz wielkości turystyki wyjazdowej do krajów trzecich. „Szczególnie ważna jest współpraca z krajami o największej liczbie przyjazdów jak Niemcy, Wielka Brytania i Ukraina a także nawiązywanie kontaktów osobistych z przedstawicielami władz państwowych i samorządowych” - mówi Gut-Mostowy.

Forum obradujące w dniach 13-15 czerwca w Hammamet (Tunezja) było poświęcone m.in. zmniejszaniu obszarów biedy i efektywności polityki turystycznej. Debaty koncentrowały się wokół następujących tematów:
- rozwój turystyki w harmonii z otoczeniem i jej pomiary,
- kreowanie i dbanie o rozwój turystyki zrównoważonej,
- reakcja i odporność gospodarki turystycznej na sytuacje kryzysowe (doświadczenia tsunami w Tajlandii),
- nowe produkty turystyki zrównoważonej (m.in. duży ruch turystyczny w miastach zabytkowych i centrach kulturowych – wystąpienie Andrzeja Guta –Mostowego),
- narzędzia polityki turystycznej państw na przykładzie Wielkiej Brytanii i Niemiec.

Wnioski, najważniejsze tezy z wystąpień i debat Forum UNWTO :
1. Gospodarka turystyczna stanowi wciąż jeden z najszybciej rozwijających się gałęzi sektorów państw świata.
2. Średni udział turystyki 5-8 % w PKB i liczbie zatrudnionych wymaga od władz poszczególnych państw kreowania polityki turystycznej.
3. Turystyka stanowi szczególną szanse w zatrudnianiu kobiet i młodzieży (kobiety to ponad 60 % zatrudnienia w turystyce).
4. Turystyka jest także istotnym zjawiskiem społecznym, które sprzyja nawiązywaniu więzi międzynarodowych i zażegnywaniu konfliktów.
5. Zmiany klimatyczne wymagają natychmiastowych i spójnych reakcji wszystkich państw świata. Główne skutki tych zmian – topnienie śniegów i krótsze zimy, obniżanie się poziomu wód gruntowych – są niekorzystne dla funkcjonowania turystyki.
6. Decyzja o organizacji konferencji przez UN WTO „ Zmiany klimatyczne a turystyka” w Davos – Szwajcaria ( październik 2007) pod patronatem ONZ i Światowego Forum Ekonomicznego jest ważnym elementem kształtowania światowej opinii publicznej i władz państw.

Poseł Andrzej Gut-Mostowy jest członkiem sejmowej podkomisji do spraw rozwoju i promocji turystyki, Wiceprezesem Małopolskiej Organizacji Turystycznej oraz członkiem Zespołu Naukowego Badań Ruchu Turystycznego w Małopolsce.

UN World Tourism Organization (UNWTO) została powołana w 1975 roku. Jest międzynarodową organizacją międzyrządową, jednak w jej pracach biorą udział także podmioty sektora prywatnego, które mogą uzyskać statut członka afiliowanego. Pełne członkostwo posiada obecnie 150 suwerennych państw, z których każde reprezentowane jest przez narodową administrację turystyczną. Podstawowym celem Organizacji jest kreowanie polityki turystycznej państw członkowskich, unifikacja definicji i pojęć, stymulowanie prac badawczych w turystyce, promocja i rozwój turystyki.

Wystąpienie Andrzeja Guta-Mostowego Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wygłoszone podczas 5. Forum Turystycznego, organizowanego przez Światową Organizację Turystyki (United Nations World Tourism Organization), w dniach 13-15 czerwca w Tunezji (Hammamet) panel: Tourism in heavily visited historical and cultural cities

Szanowni Państwo, Członkowie World Tourism Organization!

Nawiązując do problematyki niniejszego panelu, chciałbym podzielić się z Państwem kilkoma uwagami odnoszącymi analizowaną problematykę do polskiego rynku turystycznego.

Od kilku lat w naszym kraju można zauważyć bardzo duże zainteresowanie turystów krajowych i międzynarodowych kilkoma ośrodkami turystycznymi, o szczególnej dla Polski wartości kulturowej. Swoje wystąpienie chciałem skupić na jednym przykładzie – Krakowie – mieście z największym średniowiecznym, i według mediów najatrakcyjniejszym turystycznie rynkiem świata, niezliczoną liczbą zabytków, w tym najważniejszym symbolem dla Polaków – zamkiem i nekropolią Królów Polskich na wzgórzu wawelskim.

W ostatnich latach, zwłaszcza po wejściu Polski do Unii Europejskiej, Kraków przeżywa prawdziwy najad turystów z całego świata. Obecnie liczba odwiedzających krajowych i międzynarodowych rocznie sięga ponad 7,5 mln osób. Biorąc pod uwagę stosunkowo niewielką powierzchnię samego miasta, w tym szczególnie obszarów znajdujących się w kręgach szczególnego zainteresowania ze strony turysty – w mieście zaczyna być zauważalne pewne przeciążenie ruchem turystycznym.

Badania ruchu turystycznego corocznie prowadzone w Krakowie wskazują, iż pogłębia się niezadowolenie turystów związane z problemami komunikacyjnymi, brudem, tłokiem, hałasem czy korkami ulicznymi. Sami Krakowianie zamieszkali w miejscach dużego skupienia ruchu turystycznego, wyrażają, na razie jeszcze delikatnie, swoje niezadowolenie, szczególnie związane z hałaśliwym nocnym życiem miasta. Do tego dochodzi rysujący się problem niszczenia samych zabytków związku z przeciążeniem ruchem turystycznym. Tam gdzie jest to możliwe ruch turystyczny jest regulowany, ale w wielu częściach atrakcyjnych turystycznie jest to niemożliwe.

Wychodząc naprzeciw problemom, które mogą się pojawić w związku z obciążeniem miasta i jego zabytków ruchem turystycznym, Władze Miasta podjęły działania mające zapobiec w przyszłości przekroczeniu chłonności turystycznej w mieście (ang. carrying capacity).

I tak w „Strategii Rozwoju Turystyki w Krakowie na lata 2006-2013” – dokumencie uchwalonym przez Radę Miasta Krakowa w 2006 r., podczas prac nad dokumentem zwrócono uwagę na to, że nie jest wskazane przekroczenie progu 8-9 mln osób odwiedzających krajowych i zagranicznych rocznie. Trzeba tu jeszcze pamiętać o planowanych, w tym prawdopodobnie w Krakowie, mistrzostwach Europy w piłce nożnej w 2012 r.

Chcąc utrzymać taki poziom, w dokumencie tym wskazano kilka konkretnych działań mających pomóc utrzymać wysoką jakość środowiska kulturowo–przyrodniczego Krakowa. I tak pośród zadań jakie zaplanowano należy wymienić:

• Przygotowanie i realizacja programu rewitalizacji zaniedbanych i mniej znanych rejonów miasta, mającego na celu włączenie słabo zagospodarowanych terenów w sieć obszarów atrakcyjnych turystycznie.
• Monitoring środowiska przyrodniczego
• Program rozwoju sieci tras rowerowych
• Forum turystyczne jako instytucjonalne ramy do kontaktów z lokalną branżą turystyczną i mieszkańcami Krakowa
• Tworzenie nowych produktów turystycznych i kreowanie nowych atrakcji turystycznych poza Centrum.

Działania te mają przyczynić się do deglomeracji ruchu turystycznego z Centrum miasta. Trzeba tutaj zauważyć, że deglomeracja ruchu w dużej części nastąpiła już samoczynnie w związku z rozwojem Sanktuarium Bożego Miłosierdzia (corocznie ponad 2 mln pielgrzymów) oraz rozpoczęciem budowy Centrum im. Papieża Jana Pawła II w południowej części Krakowa.

Wśród prac badawczych jakie są już podejmowane lub zaplanowano w najbliższym czasie, a odnoszących się do problematyki tutaj omawianej, należy wyszczególnić:
• Kontynuację badań jakościowych dotyczących turystyki przyjazdowej do Krakowa, w tym analiza negatywnych aspektów pobytu i ich oddziaływania na decyzje podejmowane przez turystów w związku z wizytami w mieście.
• Badania produktu turystycznego Krakowa, co pozwoli rozpoznać i stymulować działania ukierunkowane na przyjazny środowisku rozwój produktów turystycznych miasta.

Szczególne znaczenie będą miały prace, zaplanowane od 2007 roku, dotyczące przygotowania studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzeni pod usługi turystyczne. Waloryzacja przestrzeni miejskiej z punktu widzenia atrakcyjności dla ruchu turystycznego pozwoli na zidentyfikowanie zarówno obszarów przeciążonych turystycznie, jak i, z drugiej strony, wskaże potencjał terenów dotychczas niewykorzystanych.

Na zakończenie swojego wystąpienia chciałbym zaprosić Państwa do Polski i do Krakowa. Swe zaproszenie szczególnie ślę do osób, które w mieście jeszcze nie były ale i tych, którzy uczestniczyli prawie 10 lat temu w konferencji WTO dotyczącej strategii rozwoju turystyki poprzez podnoszenie jakości, właśnie w Krakowie. Myślę, że bardzo byłyby zaskoczone zmianami jakie do tej pory dokonały się w naszym kraju i w Krakowie.
Dziękuję za uwagę.

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I