I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
Węzeł poroniański...

(03.02.2008) Pomysł wykonania drogi tunelem podziemnym przez Poronin wypłynął po tym, jak architekt i inżynier budownictwa lądowego Andrzej Chowaniec „Rybka” opracował projekt takiego rozwiązania. – Głównym założeniem jest tranzyt bezkolizyjny do zakopanego w podziemnym tunelu – wyjaśnia projektant. – Przez Poronin biegłby podziemny tunel drogowy długości około 500 metrów. Równolegle do niego przebiegałby tunel kolejowy długości ok. 2 - 2,5 km. (na długości zabudowań usytuowanych przy linii kolejowej). Wstępnie przeanalizowano nachylenia podłużne w tunelu drogowym jak i kolejowym.
W ramach rozwiązania drogowego tranzytu do Zakopanego proponuje się w tunelu i poza tunelem drogę jednojezdniową z dodatkowymi pasami awaryjnymi o szerokości 3 m. na całej długości Poronina.

Na tunelu drogowym i miejscami kolejowym proponowana jest droga lokalna jednojezdniowa dwupasowa wzbogacona o dwa ronda na skrzyżowaniach z drogą do Bukowiny oraz Zębu w tym wykonanie ciągów pieszych z możliwością przejść podziemnych i przepustów dla zwierząt domowych.

– Takie rozwiązanie całkowicie wyklucza jakiekolwiek wyburzenia – podkreśla Andrzej Chowaniec „Rybka”, pod warunkiem, że „kolej” i „drogi” dokonają korekty swoich terenów a miejscami je połączą.

Koszty wykonania takiego tunelu drogowego nie byłyby ogromne. Według wstępnych wyliczeń wybudowanie 1 metra bieżącego tunelu to koszt porównywalny z 1 mb. estakady zaprojektowanej wcześniej przez GDDKiA (a estakada była dłuższa).

Co do tunelu kolejowego podobnie, a trzeba przypomnieć, że kolej posiada duże środki unijne na rozbudowę swojej trakcji w szczególności przy stosowaniu rozwiązań ekologicznych czyli w tym przypadku tunelowych.

– Tunel wykonany byłby metodą odkrywkową, czyli wykonanie wykopu, ułożenie prefabrykowanych skrzyń żelbetowych uszczelnionych na składaniach elastycznymi uszczelkami samopęczniejącymi przy kontakcie z wodą i otulonych odpowiednią membraną izolacyjną.

Projekt tunelu przez Poronin był konsultowany ze specjalistami z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Analizował go m.in. rektor uczelni, prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś oraz prof. dr hab. inż. Andrzej Wichur. Naukowcy pomysł uznali za bardzo dobry podkreślając przy tym, że koszt wykonania takiego tunelu będzie porównywalny z kosztami budowy estakady.

Komitet Obrony Poronina, który protestuje przeciwko drodze dwujezdniowej z estakadami i ekranami akustycznymi oraz przeciwwibracyjnymi na Podhalu i przeciwko wyburzeniom wielowiekowych siedlisk mieszkalnych pod nową drogę, złożył projekt w Urzędzie Gminy Poronin. Gminna komisja urbanistyki i architektury, a następnie radni Poronina zaakceptowali projekt. Z podpisem wójta gminy trafił on do Urzędu Marszałkowskiego.

Chcielibyśmy by prace projektowe i roboty budowlane prowadzone przy przebudowie dróg i kolei przebiegały jednocześnie aby uniknąć sytuacji takiej, że drogi będą remontowane 5 lub 7 lat a później kolej 5 lub więcej lat, gdyż Poronin byłby wtedy wyłączony z życiorysu na kilkanaście lat.

Nikt wcześniej nigdy nie słyszał by kiedykolwiek GDDKiA wyszła z taką propozycją rozwiązania węzła "gordyjskiego" w Poroninie. - o czym nadmieniała Gazeta Wyborcza. W dyskusjach medialnych w ostatnich miesiącach nigdy chętnie o rozwiązaniach tunelowych nie dyskutowali, traktowali ten temat jak zło konieczne a mnie jak fantastę. Ale skoro GDDKiA uważa, że koncepcja jest sensowna to bardzo się z tego cieszę, jednak wygląda na to, że GDDKiA sama chciałaby się podpisać pod tym pomysłem. Niech idą do przodu i projektują dobrą drogę zgodną z oczekiwaniami społeczeństwa.

(01.02.2008) Koncepcja przygotowana przez Pracownię Projektową „Rybka” została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Gminy Poronin (niemal jednogłośnie), jako uwaga do specyfikacji przetargowej dla opracowania studium rozwiązań komunikacyjnych Podhala. Przypomnijmy rzecz dotyczy „węzła poroniańskiego” i propozycji budowy 500 metrowego tunelu dla samochodów, który zapewniłby bezkolizyjny przejazd w kierunku Zakopanego, praktycznie nie naruszający centrum Poronina, w połączeniu z 2,5 km tunelem kolejowym. Na powierzchni został by odtworzony stary układ drogowy wsi, wzbogacony od dwa ronda udrażniające przejazdy w kierunku Zębu i Bukowiny Tatrzańskiej. Dodajmy, że koncepcja już uzyskała poparcie autorytetów w dziedzinie budowy takich rozwiązań - Rektora AGH w Krakowie prof. Antoniego Tajdusia, oraz prof. Andrzeja Wichura. Wspomniana propozycja  tunelu jest alternatywą dla opracowanego przez GDDKiA projektu wybudowania w Poroninie 9 metrowej estakady, co wiązało się z wieloma wyburzeniami budynków, nie wspominając już o ochronie krajobrazu i wartości kulturowych.

(29.01.2008) Sz. P. Wójt Gminy Poronin, Gminna Komisja ds. Urbanistyki i Architektury Gminy Poronin oraz Rada Gminy Poronin.

Prośba

W związku z opracowywanym „Studium lokalizacyjno – funkcjonalno - ruchowego rozwoju podhalańsko - tatrzańskiego układu komunikacyjnego zwracamy się z prośbą o dopilnowanie by projektowany układ komunikacyjny w w/w „Studium” na terenie Gminy Poronin został wykonany w skali i formie odpowiadającej przestrzeni w którą będzie wkomponowany.
Chodzi o to by po wdrożeniu nowego układu komunikacyjnego pozostał wiejski i sielski charakter miejscowości znajdujących się w obrębie Gminy Poronin.

Nasza propozycja to:

1) Przejęcie drogi krajowej nr 47 tzw. „Zakopianki” na odcinku Nowy Targ -Zakopane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie i zmiana klasy drogi z „G” (głównej) na klasę „Z” (zbiorczej) oraz przesunięcie środków finansowych dotychczasowo przeznaczonych na rozbudowę „Zakopianki” na odcinku Poronin – Zakopane na ewentualną przebudowę lub niewielką rozbudowę w/w drogi nr 47 na tym samym odcinku.

2) Wykonanie przebudowy lub niewielkiej rozbudowy istniejącej „Zakopianki” przebiegającej przez Poronin bez wyburzeń budynków i nadmiernych zbliżeń, w minimalnych liniach rozgraniczających drogi (ulicy) (§ 7. 2 Warunków technicznych), z wejściem z drogą na tereny kolejowe tam gdzie poszerzenie drogi w kierunku zabudowań nie będzie możliwe.
W ramach przebudowy lub niewielkiej rozbudowy proponujemy wykonanie dodatkowych pasów awaryjnych o szer. 3.0m w ramach drogi jednojezdniowej lub wykonanie drogi jednojezdniowej z trzema pasami ruchu wyposażonych w inteligentną sygnalizację świetlną otwierającą ruch dwoma pasami w kierunku którym intensywność ruchu w danej chwili będzie tego wymagać.
Bez ekranów akustycznych i przeciwwibracyjnych oraz estakad.
W razie potrzeby uzyskać odpowiednie odstępstwa od właściwego ministra od niektórych warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
Zakopianki nie należy traktować jako jedynej „aorty” doprowadzającej ruch samochodowy do Zakopanego, Bukowiny Tatrzańskiej czy innych miejscowości Podhala.
Do tych miejscowości prowadzą również inne drogi co należy uwzględnić przy obliczaniu
natężenia ruchu na „Zakopiance” na odcinku Nowy Targ – Zakopane.
Do Zakopanego powinna prowadzić sieć dróg lokalnych a nie jedna „aorta drogowa”
koncentrująca zanieczyszczenia w jednej słabo przewietrzanej dolinie.

3) Wykonanie istniejącym szlakiem drogowym jednojezdniowego bezkolizyjnego przejazdu przez centrum Poronina do Zakopanego tunelem drogowym wykonanym metodą odkrywkową długości ok. 500m przebiegającym m. in. pod potokiem „Poroniec” (głębokości ok. 0.5 m i szer. kilkunastu metrów), oraz odtworzenie na tunelu istniejącego układu komunikacyjnego wzbogaconego o dwa ronda na skrzyżowaniach z drogą do Bukowiny oraz Zębu lub skrzyżowań z inteligentną sygnalizacją świetlną - (patrz załączniki graficzne).

4) Wykonanie tunelu kolejowego przez Centrum wsi Poronin z wyjazdem poza wsią Poronin – przed Ustupem bez naruszenia zabudowań.

5) Rozważyć możliwość wykonania wspólnego tunelu kolejowo - drogowego przez centrum wsi Poronin z wjazdami i wyjazdami w różnych miejscach (kolej a droga) lub dwóch tuneli, drogowego i kolejowego, sąsiadujących ze sobą i oddzielonych odpowiednią przerwą dylatacyjną na terenach Zarządu Dróg i PKP połączonych ze sobą.

6) Wykonanie na miarę potrzeb nowych ciągów pieszych w tym wykonanie przejść podziemnych łączących ze sobą wszystkie części Poronina podzielone „Zakopianką” i trakcją kolejową wraz z utrzymaniem kładki dla pieszych łączącej ul. Za torem z Centrum Poronina. Oprócz tego wykonanie przepustów podziemnych dla zwierząt domowych między poszczególnymi częściami wsi podzielonymi „Zakopianką” i trakcją kolejową w ilości wystarczającej do funkcjonowania gospodarstw rolnych w na terenie Gminie Poronin.

7) Połączenie terenów będących własnością zarządu dróg i PKP tak by przebudowa lub rozbudowa w sposób minimalny ingerowała w kilkuwiekowe siedliska ludzkie. Również chcielibyśmy by prace projektowe i roboty budowlane prowadzone przy przebudowie dróg i kolei przebiegały równomiernie i zsynchronizowanie, aby uniknąć sytuacji takiej, że drogi będą remontowane 5 lub 7 lat a później kolej 5 lub więcej lat, gdyż Poronin byłby wtedy wyłączony z życiorysu na kilkanaście lat.

8) Wykonanie remontu istniejącego drogowego istniejącego układu komunikacyjnego wraz z wykonaniem odpowiedniego oświetlenia wszystkich dróg na terenie Gminy Poronin.

9) Ceny za utracone tereny uzgadniać z właścicielami działek w toku indywidualnej negocjacji.

10) Wyznaczenie tras rowerowych na terenie Gminy Poronin.

11) Przy opracowywaniu „Studium lokalizacyjno – funkcjonalno - ruchowego rozwoju podhalańsko - tatrzańskiego układu komunikacyjnego na terenie Gminy Poronin nie należy brać jako podstawy opracowania obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego ani studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poronin w szczególności terenu oznaczonego symbolem KDG2 przeznaczonego pod wykonanie łącznicy w kierunku Bukowiny Tatrzańskiej.
Teren oznaczony symbolem KDG2 zarezerwowany pod łącznicę przebiega po jedynym centrum kulturalnym wsi Poronin wpisanym do rejestru zabytków, stanowiącym o tożsamości Poronina od ok. 100 lat oraz po terenach rekreacyjnych i nie może być w żadnym wypadku wykorzystany pod drogę tak jak to uczyniono przy wykonaniu nieaktualnego już ostatniego projektu „Zakopianki”.
To było absurdalne posunięcie, niezgodne z § 11. Warunków technicznych, który mówi, że „droga i związane z nią urządzenia powinny mieć formę architektoniczną dostosowaną do krajobrazu i otaczającego zagospodarowania.
Nie można też brać pod uwagę pasa oznaczonego w studium symbolem KDG zarezerwowanego pod drogę krajową gdyż w studium musi być wykonana korekta tego pasa - zwężenie. Składamy w tym miejscu również prośbę na ręce Pana Wójta Gminy Poronin by na najbliższej sesji Rady Gminy Poronin zapadła decyzja o zlikwidowaniu terenu oznaczonego w studium symbolem KDG2 zarezerwowanego pod łącznicę. Teren ten i cały teren nadrzeczny powinien być przeznaczony pod rekreację połączoną z Centrum Kulturalnym wsi Poronin. Prośba dotyczy również pasa oznaczonego w studium symbolem KDG, musi być zwężony od strony ul. Kasprowicza na całej długości Poronina tak aby drogowcy nie mogli dokonać wyburzeń istniejących budynków.
ODNIESIENIE DO NIEAKTUALNEGO PROJEKTU ROZBUDOWY ZAKOPIANKI WYKONANEGO PRZEZ GDDKiA
Takie „aorty drogowe” projektowane są na całym świecie w wolnych nie zurbanizowanych przestrzeniach a nie po wielowiekowych siedliskach ludzkich. Takie posunięcie to barbarzyństwo.
Wykonanie dwujezdniowej drogi z ekranami na miarę obwodnicy Warszawy o przepustowości ponad 17 tys./dobę w dolinie słabo przewietrzanej jest absurdem urbanistycznym doprowadzającym w niedalekiej przyszłości do katastrofy ekologicznej tej wsi i wsi ościennych.
Do żadnego alpejskiego kurortu nie prowadzi autostrada tylko sieć lokalnych dróg. Tak powinno być i na Podhalu.

REFLEKSJE związane z tym tematem:
Chcemy by w końcu stosowano w polskiej inżynierii drogowej czy kolejowej rozwiązania ekologiczne czyli w tym wypadku tunelowe.
Tunele pojawiły się już wtedy, gdy człowiek dysponował narzędziami do kucia w skałach
(epoka żelaza) i były odpowiedzią na cywilizacyjne potrzeby społeczeństw np. Bliskiego Wschodu Ponad dwa tysiące lat przed Chrystusem Babilończycy zbudowali tunelowe przejście podziemne - pod rzeką Eufrat stosując metodę odkrywkową, polegającą na okresowej zmianie koryta rzeki, wykonaniu wykopu w jej dnie i zbudowaniu ceglanej obudowy przykrytej i uszczelnionej iłem.
Podobnie można wykonać tunel drogowy i kolejowy w Poroninie.

Gdzie jesteśmy jeżeli chodzi zegar inżynierski? Przed Babilończykami czy za?

Najwyższy czas rozpocząć budowę tuneli w Polsce. Tunele są perspektywą na przyszłość.
W związku z naciskiem społeczeństwa a także by złagodzić obciążenie środowiska budowa różnych obiektów strukturalnych pod ziemią, w tym ciągów komunikacyjnych staje się koniecznością.
Wyrośliśmy z siermiężnego socjalizmu, w którym oszczędzało się na wszystkim, a przede wszystkim na wygodzie ludzi i dlatego niektórym zbawcom żyjącym w tym narodzie wydaje się, że cokolwiek by nam nie zaproponowali przyklaśniemy. Jeżeli jesteśmy w Unii i mamy dostęp do środków unijnych wykorzystajmy je jak najlepiej, budujmy obiekty na poziomie światowym z uwzględnieniem walorów środowiskowych i kulturowych poszczególnych krain polskich.
Jeżeli mamy rozpatrywać sprawę tylko pod kątem ekonomicznym, nie patrząc na straty moralne górskich i innych miejscowości, to może lepiej się wstrzymać z realizacją „monumentów betonowych” i poczekać na czasy, gdy człowiek i środowisko będzie miało większą wartość niż pieniądz.

Budujmy dobrze lub nie budujmy wcale. !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Federacja Obrony Podhala Poronin 12. I. 2008r.
ul. Tatrzańska 3B 34-520 Poronin
oraz
Komitet Obrony
Gminy Poronin, ul. Tatrzańska 3B
34-520 Poronin

Wizualizacja proponowanej koncepcji rozwiązań komunikacyjnych tzw. "węzła poroniańskiego" przygotowana przez Pracownię Projektową "RYBKA":

Betonowy twór z ekranami wykonany przez GDDKiA, jako węzeł komunikacyjny w Poroninie, zaprojektowany bez jakichkolwiek zasad związanych z ochroną krajobrazu i wartości kulturowych oraz w skali i formie całkowicie niszczącej otoczenie - centrum Poronina.

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I