I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I
Modernizacja linii kolejowej...

(19.04.2007) PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA PRZEPROWADZONEGO W DNIU 13 KWIETNIA 2007 R. W SPRAWIE MODERNIZACJI LINII KOLEJOWEJ KRAKÓW – CHABÓWKA – NOWY TARG - ZAKOPANE ORAZ ODBUDOWY LINII KOLEJOWEJ NOWY TARG – CZARNY DUNAJEC – PODCZERWONE – GRANICA PAŃSTWA

Na spotkanie przybyli:
Obecni jak lista obecności w załączeniu

Pan mgr inż. Stanisław Ślimak – Wójt Gminy Szaflary przywitał zebranych i zaproponował porządek spotkania:
1) Zamierzenia techniczno – organizacyjne dotyczące modernizacji linii kolejowej Nowy Targ – Zakopane dostosowanie do dużych prędkości wraz z przebudową stacji końcowej w Zakopanem oraz odbudową linii kolejowej Nowy Targ – Czarny Dunajec – Podczerwone – Granica Państwa.
2) Dyskusja i formułowanie ustaleń ze spotkania.
Wójt wyjaśnił, że termin dzisiejszego spotkania wyznaczył senator RP Pan Stanisław Kogut. Spotkanie ma na celu wypracowanie stanowiska przed planowanym spotkaniem z władzami centralnymi w Krakowie.
Zebrani zgodzili się na proponowany porządek obrad.

Pani Józefa Majerczak – Zastępca Dyrektora Oddziału Regionalnego PKP PLK S.A. w Krakowie:
Prace studialne w sprawie usprawnienia połączenia między Krakowem a Muszyną i Krakowem a Zakopanem były podejmowane już przed II wojną światową. Ostatnie prace studialne były przeprowadzane w latach 1999 – 2001. Brano pod uwagę kilka wariantów trasowania. Planuje się skrócenie trasy przejazdu z Krakowa do Zakopanego z 147 km do 117km. Czas przejazdu ulegnie skróceniu do 1,5 godziny. Obecnie modernizowana jest trasa z Warszawy do Krakowa, co pozwoli na uzyskiwanie prędkości 250km/h. W związku z powyższym prognozowany czas przejazdu z Warszawy do Zakopanego wynosiłby około 3,5 godziny.
W najbliższym czasie zostanie ponownie zlecone wykonanie studium wykonalności. Studium da możliwość wskazania wytycznych do projektu „przyjaznej” dla mieszkańców i przyrody linii kolejowej.

Pan mgr inż. Stanisław Ślimak – Wójt Gminy Szaflary zapytał Panią Dyrektor Majerczak:
Czy tereny, którymi dysponuje PKP w Zakopanem są wystarczające dla lokalizacji w pełni nowoczesnej stacji końcowej w Zakopanem? I czy te tereny zostaną dalej we władaniu PKP?
Pani Józefa Majerczak – Zastępca Dyrektora Oddziału Regionalnego PKP PLK S.A. w Krakowie odpowiada:
Według obecnej wiedzy, istniejące tereny należące do PKP w Zakopanem są wystarczające dla lokalizacji w pełni nowoczesnej stacji końcowej w Zakopanem. Są przymiarki zlokalizowania stacji kolejowej na poziomie „-1”, natomiast na poziomie „0” planuje się lokalizację parkingu, dużego sklepu lub innego komercyjnego przedsięwzięcia.
Pan Wójt Stanisław Ślimak zapytał przedstawiciela Urzędu Miasta Zakopane oraz Starostwa Tatrzańskiego:
Czy potwierdzają istnienie terenu należącego do PKP w Zakopanem umożliwiającego lokalizację w pełni nowoczesnej stacji końcowej?
Pan mgr Franciszek Bachleda – Księdziularz – Sekretarz Urzędu Miasta Zakopane potwierdził istnienie terenu należącego do PKP w Zakopanem umożliwiającego lokalizację w pełni nowoczesnej stacji końcowej.

Pan Jan Antoł – mieszkaniec Bańskiej Niżnej, przedstawiciel Gminy Szaflary w Euroregionie „TATRY”:
Euroregion „TATRY” przygotował projekt wykonania ścieżki rowerowej historyczno – przyrodniczo – turystycznej biegnącej po starym nasypie kolejowym trasy Nowy Targ – Sucha Hora. Przy wykonywania studium wykonalności odbudowy linii kolejowej Nowy Targ – Sucha Hora należy powyższe uwzględnić. Opracowana została również koncepcja linii kolejowej tak zwanej kolejki turystycznej w Polsce i na Słowacji i te opracowania powinno się uwzględnić przy wykonywaniu studium.

Pani Józefa Majerczak – Zastępca Dyrektora Oddziału Regionalnego PKP PLK S.A. w Krakowie:
Nie wiedziałam o planach budowy ścieżki rowerowo – historycznej z wykorzystaniem nasypu po rozebranej linii kolejowej Nowy Targ - Podczerwone. Zamierzenie to będzie uwzględnione w opracowaniu Studium. PKP PLK S.A. wystąpi do Euroregionu „TATRY” o przekazanie materiałów projektowych dotyczących tej ścieżki, jak również dot. trasy kolejki turystycznej polsko – słowackiej i o zgodę na wykorzystanie tych materiałów w studium.

Wójt Gminy Czarny Dunajec Pan Józef Babicz:
PKP niepotrzebnie zlikwidowało tory kolejowe między Nowym Targiem, Czarnym Dunajcem i Podczerwonym w stronę Słowacji.

Pani Józefa Majerczak – Zastępca Dyrektora Oddziału Regionalnego PKP PLK S.A. w Krakowie:
To nie kolejarze zadecydowali o likwidacji torów kolejowych na przedmiotowym odcinku jak i na wielu innych podobnych odcinkach. Przeprowadzona wówczas analiza ekonomiczna wykazała nierentowność powyższych tras.
Pan Tadeusz Skorupa – Członek Okręgowego Zarządu PiS:
1) Co z magistralą z Warszawy na południe Europy?
2) Czy na trasie z Warszawy do Zakopanego planuje się jedynie przewozy pasażerskie czy również towarowe?
3) Jak PKP odzyska tereny pod torowisko z Nowego Targu przez Czarny Dunajec do Podczerwonego bowiem w wielu miejscach zostało ono rozebrane?
4) Czy brany jest pod uwagę udział firm prywatnych w transporcie po przedmiotowej linii?
5) W jakiej kwocie samorządy dotują PKP?
6) Czy ktoś badał ilość pasażerów zainteresowanych przejazdem na trasie Warszawa – południe Europy?

Pani Józefa Majerczak – Zastępca Dyrektora Oddziału Regionalnego PKP PLK S.A. w Krakowie:
Studium ma odpowiedzieć jakie parametry powinna posiadać projektowana linia kolejowa i czy w ogóle powinna być budowana. Wydaje się, że zasadnym byłoby projektowanie linii kolejowej jako dwutorowej, ponieważ linia taka mogłaby w sposób znakomity przejąć ruch drogowy, a w wypadku konserwacji lub remontu jednego z torów przejazd odbywał by się nieprzerwanie drugim torem, co dawałoby gwarancję nieprzerwanego ruchu tak ważną dla pasażerów trasą.
Nic nie stoi na przeszkodzie, aby przewozy realizowały również firmy prywatne. Na całym świecie stosuje się zasadę dofinansowywania przewozów regionalnych przez samorządy, ponieważ transport zbiorowy usprawnia w sposób znakomity komunikację na terenach mocno zurbanizowanych, a Podhale dzisiaj do takich należy.

Pan Wojciech Biernacki- rzecznik prasowy Federacji Komitetów Protestacyjnych Skalnego Podhala, mieszkaniec Dzianisza (Gmina Kościelisko):
1) Czy PKP będzie wykupywać tereny po cenach konkurencyjnych , czy też wykupywać „na siłę” przy wykorzystaniu „spec” ustawy?

Pani Józefa Majerczak – Zastępca Dyrektora Oddziału Regionalnego PKP PLK S.A. w Krakowie:
Dla budowy linii kolejowych nie istnieje taka „spec” ustawa. Ewentualne wykupy terenu będą się odbywać według cen rynkowych.
Następnie Pani Dyrektor przedstawiła poglądowo opracowania przebiegu linii transportu kolejowego w Polsce, a w szczególności w Małopolsce. Był to pokaz multimedialny.

Pani Józefa Chromik – członek Federacji Komitetów Protestacyjnych Skalnego Podhala, mieszkanka Poronina:
Jak wyglądał będzie dworzec kolejowy w Poroninie? Kto posprząta istniejący dzisiaj bałagan na dworcu?
Uważam, że nie jest potrzebna droga czteropasmowa przez Poronin. Powinno się zakończyć ją w Nowym Targu, na odcinku Nowy Targ – Zakopane wystarczyła by droga jednojezdniowa z pasem awaryjnym. W głównej mierze ruch powinien odbywać się po torach kolejowych.

Pani Józefa Majerczak – Zastępca Dyrektora Oddziału Regionalnego PKP PLK S.A. w Krakowie:
Transport kolejowy jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla transportu zbiorowego.

Pan mgr inż. Stanisław Ślimak – Wójt Gminy Szaflary:
Dzisiejsze spotkanie służy wypracowaniu wspólnego stanowiska. Następnym etapem winno być spotkanie z „drogowcami” i „kolejarzami”. Projektujący w latach 2000-2005 „Zakopiankę” nie konsultowali swoich opracowań z PKP.

Pan mgr inż. Józef Krzeptowski – Jasinek - Przewodniczący Federacji Komitetów Protestacyjnych Skalnego Podhala:
To bardzo dobrze, że PKP nie zamierza uciekać się do „spec” ustawy. Projekt rozwiązań komunikacyjnych winien być na bieżąco konsultowany ze społeczeństwem. Nie powinno się równocześnie projektować linii kolejowej dwutorowej oraz „potężnej” drogi kołowej. Te działania powinny być skoordynowane w taki sposób, aby od Nowego Targu do Zakopanego nie dokonywać wyburzeń budynków mieszkalnych zlokalizowanych i budowanych przez kolejne pokolenia, bowiem naruszałoby to strukturę przestrzenną, historyczną i religijną dzieląc w sztuczny sposób istniejące od setek lat parafie. Do tego dopuścić nie możemy jako mieszkańcy, a projektanci dróg i linii kolejowych nie mogą wykonywać działań zmierzających do zamachu na własność i przeciw prawom przyrody.

Pani Józefa Majerczak – Zastępca Dyrektora Oddziału Regionalnego PKP PLK S.A. w Krakowie:
Zgadzam się.

Pan mgr inż. Stanisław Ślimak – Wójt Gminy Szaflary:
Koniecznie potrzeba konsultacji ze społeczeństwem.

Pan inż. Stanisław Majerczyk – Sekretarz Urzędu Gminy Biały Dunajec:
Czy PKP posiada, na terenie gminy Biały Dunajec, wystarczające tereny pod budowę dwutorowej linii kolejowej?
Czy nie ma możliwości budowy linii kolejowej jako jednotorowej z „mijankami”?

Pani Józefa Majerczak – Zastępca Dyrektora Oddziału Regionalnego PKP PLK S.A. w Krakowie:
Studium ma odpowiedzieć jakie parametry winna posiadać projektowana linia kolejowa na danym odcinku.
Linia kolejowa jako dwutorowa mogłaby w sposób znakomity przejąć ruch drogowy, a w wypadku konserwacji lub remontu jednego z torów przejazd odbywałby się nieprzerwanie drugim torem, co dawałoby gwarancję nieprzerwanego ruchu tak ważnego dla pasażerów.

Pan mgr Eugeniusz Zajączkowski – Z-ca Burmistrza Miasta Nowy Targ:
Apeluję o współpracę zarządzających koleją z zarządzającymi drogami kołowymi. Przecież to ten sam resort.
„Zakopianka” o podwyższonej klasie powinna zakończyć się w Nowym Targu.
Na terenie Miasta Nowy Targ nie przewiduje się żadnych wyburzeń przy budowie „Zakopianki”. Władze Nowego Targu sugerowały umieszczenie w tym samym korytarzu komunikacyjnym torów kolejowych. Skrzyżowanie projektowanej linii kolejowej z ulicą Ludźmierską w Nowym Targu należy zaplanować jako bezkolizyjne, ponieważ ulica ta przenosi ogromny ruch drogowy. Ostatnie pomiary wykazały, że jest to ruch dużo większy niż na tradycyjnej „Zakopiance” w stronę Zakopanego.

Pani mgr Anna Dzierżęga – członek Federacji Komitetów Protestacyjnych Skalnego Podhala, mieszkanka Białego Dunajca:
Sprawy komunikacji muszą być rozpatrywane całościowo tak, aby jeden projekt uwzględniał modernizację linii kolejowej i drogi zwanej „Zakopianką”. Dotyczy to w szczególności miejscowości na trasie od Nowego Targu do Zakopanego to jest Szaflary, Bańskiej Niżnej, Białego Dunajca i Poronina.
Podwójne tory do Zakopanego to przesada. Nie chcemy sprzedawać swojej ziemi tam, gdzie jest to niepotrzebne. Mamy piękne budynki wykorzystywane jako pensjonaty i przyjmujemy w nich turystów. Wnoszę, aby w Białym Dunajcu tam, gdzie linia kolejowa jest „przyklejona” do budynków w czasie modernizacji przewidzieć wykonanie tunelu to jest przykrycie na tych odcinkach toru kolejowego łupinami betonowymi tworzącymi tunel. Zabezpieczy to przed hałasem, a przede wszystkim przed osuwaniem się skarpy.
Jakie odległości pomiędzy torami obowiązują według norm unijnych?

Pani Józefa Majerczak – Zastępca Dyrektora Oddziału Regionalnego PKP PLK S.A. w Krakowie:
System transportowy należy rozbudowywać. Obecny nie jest w stanie przejąć tak dużego ruchu, a w Europie powraca się w sposób widoczny do rozbudowy i modernizacji transportu kolejowego. Mamy na to przykłady w rozwiązaniach francuskich, bo jest to transport ekologiczny i prawie bezkolizyjny, a przede wszystkim skuteczny, kiedy jest dobrze zaprojektowany i rozwiązany.
Minimalna odległość między osiami torów kolejowych to 4m.

Pan Stanisław Szeliga – Z-ca Wójta Gminy Nowy Targ:
Stare podtorze linii kolejowej prowadzącej z Nowego Targu w stronę Słowacji jest na terenie gminy Nowy Targ już zabudowane, nawet w resztkach starego podtorza przeprowadzona jest telefoniczna linia światłowodowa.
Czy prawdziwym jest doniesienie prasowe, że linia kolejowa prowadzona będzie w tunelu pod Turbaczem?

Pani Józefa Majerczak – Zastępca Dyrektora Oddziału Regionalnego PKP PLK S.A. w Krakowie:
Była też rozważana taka koncepcja projektowa, aby pod Turbaczem przeprowadzić i wykonać tunel. Ale to nic konkretnego.

Pan Stanisław Szeliga – Z-ca Wójta Gminy Nowy Targ:
W tym roku Rada Gminy Nowy Targ ma zamiar uchwalić plan zagospodarowania przestrzennego. Natomiast PKP proponuje zmianę trasy linii kolejowej.

Pani Józefa Majerczak – Zastępca Dyrektora Oddziału Regionalnego PKP PLK S.A. w Krakowie:
Przedmiotowa linia kolejowa Kraków – Zakopane jest obecnie na etapie przygotowania założeń do studium wykonalności, które ma zostać ukończone do końca czerwca 2008r.

Pan Wojciech Biernacki- rzecznik prasowy Federacji Komitetów Protestacyjnych Skalnego Podhala, mieszkaniec Dzianisza (Gmina Kościelisko):
Czy można by było zaprojektować odcinek linii kolejowej Nowy Targ – Zakopane w najbardziej kontrowersyjnych miejscach z tunelami?
Mamy kilka postulatów: Stop „Zakopiance” wielopasmowej w Nowym Targu. Trzeba dać pieniądze dla lokalnych gmin na modernizację i budowę dróg. Koniecznie budować szybką kolej.

Pani Józefa Majerczak – Zastępca Dyrektora Oddziału Regionalnego PKP PLK S.A. w Krakowie:
Oczywiście. Należy jednak uwzględnić realia ekonomiczne. Linia podziemna jest droższa od linii naziemnej około 10 razy.

Pan mgr inż. Stanisław Ślimak – Wójt Gminy Szaflary:
Proponuję zapisać następujące ustalenia:
1) Obecni przedstawiciele gmin: Biały Dunajec, Poronin, Szaflary, Bukowina Tatrzańska, Nowy Targ, Miasto Zakopane, Miasto Nowy Targ uznają za niezbędne równoczesne opracowanie studiów i projektów modernizacji linii kolejowej i drogi zwanej „Zakopianką” od Nowego Targu do Zakopanego,
2) Przedstawiciele PKP oświadczają, że istniejące tereny należące do PKP w Zakopanem są wystarczające dla lokalizacji w pełni nowoczesnej stacji końcowej w Zakopanem i będą nadal utrzymywane. Ten stan prawny terenów i zamierzenia PKP potwierdza Pan mgr Franciszek Bachleda – Księdzularz – Sekretarz Urzędu Miasta Zakopane. Natomiast Sekretarz Powiatu Tatrzańskiego sprawdzi dokumenty źródłowe i wniesie ewentualne rozbieżności po otrzymaniu protokołu, jeżeli sprawy własnościowe przedstawiałyby się odmiennie niż w czasie narady referowane.
3) Opracowanie studiów, projektów drogowych i kolejowych musi odbywać się z udziałem gmin, których przedstawicielami będą sołtysi wsi i urzędnicy samorządowi. A w przypadku miast Zakopane i Nowy Targ osoby wyznaczone przez Burmistrzów.
4) Wnosimy, aby od Nowego Targu do Zakopanego wiodła zmodernizowana, jednojezdniowa droga podobna do drogi od Zaborni do Chyżego.
5) Oczekujemy spotkania na Podhalu z naszymi władzami małopolskimi przy udziale osób odpowiedzialnych za drogi kołowe i kolejowe, a później uważamy za konieczne nasze uczestnictwo w spotkaniu z władzami centralnymi zorganizowane w Krakowie.

Pan mgr inż. Stanisław Ślimak – Wójt Gminy Szaflary poinformował, że Pan mgr inż. Andrzej Gasienica – Makowski – Starosta Powiatu Tatrzańskiego prosił go, aby publicznie przekazał na dzisiejszym zebraniu, że z powodu ważnego wyjazdu do Krakowa nie mógł w nim uczestniczyć oraz, aby na odcinkach na których ludzie godzą się na sprzedaż działek po drogę dwujezdniową /choćby to było nawet 500m/ tego nie zmieniać.


Wójt Gminy Czarny Dunajec Pan Józef Babicz:
Linia kolejowa z Nowego Targu na Słowację dla pociągów pasażerskich, turystycznych, a w szczególności towarowych byłaby ze wszech miar potrzebna, ale koniecznym jest zmodernizować równocześnie wszystkie drogi, tak gminne, powiatowe jak i wojewódzkie jako drogi jednojezdniowe. Aby tego dokonać konieczna jest publiczna konsultacja zamierzeń projektowych w Gminach, gdzie te drogi i koleje będą przebiegały.

Pan mgr Franciszek Bachleda – Księdzularz – Sekretarz Urzędu Miasta Zakopane:
Widzę dużą niesymetryczność w planowanych systemach komunikacyjnych to jest kolejowym i drogowym. Linia kolejowa jest na etapie studium, a droga kołowa na etapie projektu. Są uzgodnienia międzyrządowe ze Słowacją w sprawie połączeń komunikacyjnych. Koniecznym byłoby dzisiaj przewidzieć budowę nowoczesnego tramwaju szynowego pomiędzy dworcem kolejowym w Nowym Targu a lotniskiem w tym mieście.

Pani Józefa Majerczak – Zastępca Dyrektora Oddziału Regionalnego PKP PLK S.A. w Krakowie:
Budowa linii kolejowej Podłęże – Piekiełko i modernizacja odcinka Piekiełko - Muszyna z przejściem na Słowację i odcinka Piekiełko - Chabówka – Zakopane ( w tym Nowy Targ – Zakopane) nie jest ujęta w okresie finansowym Unii Europejskiej na lata 2007 – 2013. Natomiast powstał „Komitet wspierający budowę i modernizację linii kolejowych w korytarzu C30/1”, (na wniosek Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP), składający się z polityków i pracowników nauki, który dąży do umieszczenia tego przedsięwzięcia do planu. Niezależnie wspiera tę sprawę Senator RP Stanisław Kogut.


Pan mgr inż. Stanisław Ślimak – Wójt Gminy Szaflary:
Nie ma rozbieżności i niesymetryczności czasowych pomiędzy budową linii kolejowej i drogi kołowej. Jest szansa, aby problem komunikacji z Nowego Targu do Zakopanego został załatwiony wzorcowo. Przeciwko budowie drogi kołowej o podwyższonych parametrach jako drogi dwujezdniowej jest ogromna ilość protestów mieszkańców – właścicieli nieruchomości. Pan Stanisław Kogut Senator RP oraz Pan Edward Siarka Poseł na Sejm RP chcą nam pomóc. Jest szansa, abyśmy wnieśli powyższy problem na szczebel rządowy. Pani M. Chacaga - Rzecznik GDDKiA Oddział w Krakowie informowała wielokrotnie, co odnotowała prasa, że odcinek drogi Nowy Targ – Poronin będzie wykonany po roku 2013. Dlatego myślę, że roboty drogowe i kolejowe należy rozpocząć tak, aby zakończyć tę modernizację do roku 2013. Nasuwa się pytanie, czy trakt linii kolejowej na Słowację jest zgodny ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy i Miasta Nowy Targ. Proponuję zorganizować ponowne spotkanie w Szaflarach do 15 czerwca br. pod przywództwem Pana Senatora Stanisława Koguta przy udziale naszych posłów na Sejm RP z udziałem Starostów oraz przedstawicieli Zarządów Dróg i PKP.
Proszę o umieszczenie informacji o tym konstruktywnym, pozytywnym ruchu w szukaniu najlepszego rozwiązania na stronie internetowej Federacji Komitetów Protestacyjnych Skalnego Podhala.

Pani Grażyna Starzak – dziennikarz Gazety „Dziennik Polski” zapytała Pana Sekretarza Starostwa Tatrzańskiego:
Co tak pilnego nie pozwoliło Panu Staroście Andrzejowi Gąsienicy – Makowskiemu przybyć na tak ważne spotkanie? Dlaczego pan Sekretarz nic nie notował w czasie spotkania? Czy ma tak dobrą pamięć?

Pan Marek Borkowski – Sekretarz Starostwa Tatrzańskiego:
Nie znam powodów wyjazdu Pana Starosty, a pamięć mam dobrą i wszystko zapamiętałem.

Pan mgr Franciszek Bachleda – Księdzularz – Sekretarz Urzędu Miasta Zakopane:
Ja reprezentuję Pana Burmistrza Miasta Zakopane, ponieważ zajmuję się sprawami komunikacyjnymi od wielu lat.

Pan inż. Stanisław Majerczyk – Sekretarz Urzędu Gminy Biały Dunajec przedstawił oficjalne stanowisko władz Gminy Biały Dunajec w sprawie rozwiązań komunikacyjnych związanych z modernizacją „Zakopianki”. Stanowi on załącznik do niniejszego protokołu:
1) modernizacja „Zakopianki” w ramach już istniejącej drogi krajowej z wykonaniem, co najwyżej chodnika dla pieszych i ewentualnie rowerów jedną strona drogi, z wykonaniem oświetlenia na całej długości drogi na obszarze wsi Biały Dunajec, z wykonaniem niezbędnych zjazdów na skrzyżowaniach o dużych natężenia ruchu.
2) Wykonanie nowego mostu w miejsce istniejącego mostu łukowego na rzece Biały Dunajec (obecny jest zbyt wąski i blokuje przejazd samochodów),
3) Modernizacja dróg lokalnych, która spowoduje rozładowanie ruchu turystycznego (Gliczarów, Sierockie).
4) Modernizację „Zakopianki” należy rozpatrywać łącznie z modernizacją linii kolejowej – proponujemy jedną linię z co najmniej trzema przystankami (Sołtystwo, istniejąca stacja i Miłośników Podhala), ze względu na ukształtowanie terenu i istniejącą zabudowę, które nie pozwalają na poszerzenie obecnej linii kolejowej.

Samorząd i mieszkańcy Gminy Biały Dunajec od początku konsultacji stali na stanowisku modernizacji „Zakopianki” w sposób, który nie naruszy istniejącej zabudowy i nie spowoduje wyburzeń domów oraz podziału wsi i gminy.

Pan Tadeusz Skorupa – Członek Okręgowego Zarządu PiS:
Reprezentując Okręgowe Władze Zarządu PiS odniósł się do poruszanych problemów, uwypuklając wykonanie dogłębnych badań, rozwiązań drogowych i kolejowych oraz wyraził życzenie, aby wspólnotowo przeprowadzić rozwiązania kolejowe i drogowe i jak najrychlej usprawnić komunikację w tej części Polski

Pani Józefa Majerczak – Zastępca Dyrektora Oddziału Regionalnego PKP PLK S.A. w Krakowie:
Po zatwierdzeniu studium wykonalności i opracowaniu projektu budowlanego, będzie można przystąpić do realizacji modernizacji linii kolejowej w I etapie na odc. Nowy Targ – Zakopane już w 2010 r., o ile znajdzie się to zadanie w okresie finansowania na lata 2007 – 2013. Wówczas jest możliwa realizacja robót kolejowych równocześnie z modernizacją połączenia drogowego Nowy Targ – Zakopane. Budowa połączenia Podłęże – Piekiełko i modernizacja innych odcinków korytarza może być realizowana w terminach późniejszych.

PKP PLK S.A. nie jest firmą komercyjną. Nasze zadania precyzuje konkretna ustawa. System transportowy musi być sprawny, a może się on składać również z komunikacji lotniczej, drogowej, kolejowej.

Pan mgr inż. Stanisław Ślimak – Wójt Gminy Szaflary:
Już w roku 2001 Zarząd Gminy Szaflary sygnalizował pismem skierowanym do Pana Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Nawary konieczność koordynacji prac nad rozwojem linii kolejowej i drogi krajowej „Zakopianki”.
Podziękował przybyłym za udział i zwrócił się z prośbą do Pana inz. Tadeusza Kuszenia - Dyrektora Biura Senatora RP Pana Stanisława Koguta o to, aby Pan Senator skoordynował dalsze spotkania mające na celu modernizację linii kolejowej i rozwiązań drogowych. Wójt Stanisław Ślimak w imieniu własnym i wszystkich zgromadzonych na ręce Pana Dyrektora Tadeusza Kuszenia złożył podziękowania za dotychczasowe prace i wysiłek jaki włożył w to wielkie dzieło Pan Senator RP Stanisław Kogut dając dowód, że odpracowywuje społeczne zaufanie i poparcie mieszkańców, jakie uzyskał zdobywając mandat Senatora Rzeczpospolitej Polskiej.
Na tym zebranie zostało zakończone, a Wójt Gminy Szaflary podziękował wszystkim za udział, w tym również przybyłym dziennikarzom prosząc o upublicznienie podnoszonych w czasie zebrania treści.

Załączniki:
1. Lista obecności
2. Orientacja z materiałów prezentowanych przez PKP PLK S.A Oddział Regionalny w Krakowie.
3. Stanowisko władz Gminy Biały Dunajec w sprawie rozwiązań komunikacyjnych związanych z modernizacją „Zakopianki”.


Protokół liczy 10 stron formatu A4 i 3 załączniki – 5 stron formatu A4


Protokołowali:
Inspektor ds. Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Szaflary – mgr inż. Tomasz Buńda
Aspirant Pracy Socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach– Anna Kalata

 

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I