I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I
Wybory samorządowe 2006

(28.10.2006) Klubu im. Władysława Zamoyskiego, Prawa i Sprawiedliwości oraz Ligi Polskich Rodzin zorganizowali spotkanie z kandydatem na burmistrza miasta Zakopane Piotrem Bąkiem, kandydatem na wójta Gminy Biały Dunajec Władysławą Skupień, kandydatem na wójta Gminy Kościelisko Piotrem Kopciem, kandydatem na radnego Sejmiku Wojewódzkiego Janem Piczurą. Zaprezentowano również kandydatów na radnych do rad gmin, Miasta i Powiatu.

PROGRAM DLA KANDYDATÓW DO RADY MIASTA 2006 – 2010

1. POPRAWA DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ ZAKOPANEGO I SYSTEMU KOMUNIKACJI WEWNĄTRZ MIASTA
 wykonanie przejścia podziemnego z ul. Krupówki w stronę Gubałówki (pod ul. Kościeliską) w 2007 r.,
 przygotowanie modernizacji i rozbudowy drogi krajowej nr 47 "zakopianki" na odcinku Poronin - Zakopane wraz z nowym odcinkiem od Ronda dra Andrzeja Chramca do ul. Powstańców Śląskich,
 przygotowanie budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 958 pomiędzy ul. Kościeliską i ul. Powstańców Śląskich od Polany Szymoszkowej,
 przygotowanie budowy przedłużenia ul. Tetmajera w stronę ul. Strążyskiej,
 powiązanie publicznej komunikacji dalekobieżnej, podmiejskiej i wewnętrznej w ramach Zakopiańskiego Centrum Komunikacyjnego w rejonie dworca PKP i terenów przyległych,
 przebudowa i budowa chodników m.in. ul. Broniewskiego, Chałubińskiego, Krzeptówki- wylot dol. Małej Łąki, Makuszyńskiego, Orkana, Piłsudskiego, Sienkiewicza, Strążyska, Szpitalna, Zamoyskiego,
 remonty i modernizacje ulic m.in. Aleje 3-Maja, Bachledzki Wierch, Bory, Br. Czecha, Ciągłówka - Furmanowa, Chłabówka Dolna i Górna, Droga do Olczy, Droga do Samków, Harenda, Kamieniec, Kościuszki, Pardałówka, Regle, Stary Młyn, Szkolna, Szymona, Zaryckiego, Tatary, Zwijacze,
 budowa ciągów pieszo-rowerowych,
 urządzenie nowych miejsc parkingowych na terenie miasta.


2. POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO, SOCJALNEGO I OCHRONY ZDROWIA :
 corocznie oddanie 15 nowych mieszkań socjalnych dla rodzin eksmitowanych,
 przekazanie dla potrzebujących 30 mieszkań czynszowych rocznie w ramach Zakopiańskiego TBS – inwestycje Nowotarska I, Nowotarska II, Kamieniec, adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Jagiellońskiej 7 po przeniesieniu siedziby Urzędu Skarbowego,
 kontynuacja kompleksowego remontu budynków komunalnych oraz partycypacja w remontach budynków wspólnot mieszkaniowych proporcjonalnie do posiadanych udziałów,
 kontynuacja rozbudowy systemu monitoringu bezpieczeństwa miasta za pomocą zespołu kamer ( ronda dr Chramca, Armii Krajowej, Jana Pawła II, przejście podziemne, Kuźnice),
 zintegrowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

3. PODNIESIENIE POZIOMU EDUKACJI
 wspieranie wysiłków szkół zmierzających do poprawy jakości pracy w zakresie dydaktyki, wychowania i opieki,
 sukcesywne wprowadzanie nauczania języka obcego od 1 klasy szkoły podstawowej i drugiego - od klasy 4 oraz kontynuacja w gimnazjum,
 finansowe wspieranie dokształcających się nauczycieli,
 finansowe wspieranie organizowania w szkołach dodatkowych zajęć o charakterze kulturalnym, turystycznym, sportowym, regionalnym itp.,
 wspieranie oświaty niepublicznej i inicjatyw z tym związanych,
 kontynuacja modernizacji i remontów szkół i przedszkoli:
• modernizacja przedszkoli nr 7 i 9,
• kontynuacja budowy sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 2 i rozpoczęcie budowy nowej sali w Gimnazjum nr 1,
• nadbudowa dachów w SP 9 na Harendzie,
• zmiana systemu ogrzewania – modernizacja kotłowni w SP 4 i SP 9,
• dokończenie wymiany stolarki okiennej w szkołach i systematyczna poprawa estetyki budynków szkolnych,
 doprowadzenie do stworzenia wspólnej polityki oświatowej w Powiecie Tatrzańskim,
 wspieranie działalności Uniwersytetu III Wieku.

4. ZAPEWNIENIE CZYSTEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO ŚRODOWISKA ORAZ UPORZĄDKOWANIE PRZESTRZENI
 ochrona walorów krajobrazu przyrodniczego i kulturowego miasta poprzez wdrożenie zasad funkcjonowania „Parku Kulturowego Kotliny Zakopiańskiej”,
 sukcesywne obejmowanie planami zagospodarowania przestrzennego całego obszaru miasta Zakopane,
 nabywanie terenów przez gminę pod cele strategiczne o podstawowym znaczeniu dla miasta, m.in. grunty pod inwestycje komunikacyjne, otoczenie cmentarza na Pardałówce, rejon zespołu skoczni pod Krokwią, otoczenie zakładu utylizacji na Zoniówce,
 budowa drugiej kwatery składowania w zakładzie utylizacji odpadów komunalnych ”Zoniówka”,
 kontynuacja wdrażania szczelnego systemu zbiórki i monitoringu odpadów komunalnych u źródła ich powstawania,
 dokończenie spraw związanych z uwłaszczeniem spółdzielni mieszkaniowych w celu umożliwienia sprzedaży lokali stanowiących odrębną własność na rzecz spółdzielców,
 realizacja strategii SEWIK w części dotyczącej miasta Zakopane:
• kanalizacja: Bachledzki Wierch, Furmanowa, Gubałówka, Hrube Niżne, Hrube Wyżnie, Pardałówka (ul. Podhalańska), Wyskówki,
• wodociągi: Gładkie, Topory, Wyskówki, Zwijacze
 kontynuacja rozbudowy sieci ciepłowniczej w kierunku zachodnim i południowym,
 kontynuacja rozbudowy sieci gazowniczej w kierunku południowym i wschodnim,
 budowa i konserwacja umocnień brzegów Potoku Foluszowego,
 inwentaryzacja i analiza problemu odprowadzania wód opadowych, opracowanie kompleksowej koncepcji systemu kanalizacji opadowej,
 wspieranie i ułatwianie stosowania alternatywnych ekologicznych źródeł energii, takich jak ogrzewanie geotermalne, gazowe, olejowe, energia elektryczna itp.

5. ROZWÓJ SPORTU, TURYSTYKI i REKREACJA
 wspieranie działalności klubów oraz stowarzyszeń sportowych i turystycznych obejmujących działalnością dzieci i młodzież,
 dokończenie budowy Parku Wodnego na Antałówce, szersze wykorzystanie zbocza Antałówki dla potrzeb rekreacji,
 dalsza modernizacja zespołu kolei linowych na Kasprowym Wierchu,
 adaptacja dolnej Równi Krupowej do organizacji imprez plenerowych,
 modernizacja stadionu sportowego przy ul. Orkana dla potrzeb sportu dziecięcego i młodzieżowego,
 budowa toru do jazdy szybkiej na lodzie i sztucznie mrożonego lodowiska,
 rozpoczęcie budowy hali wielofunkcyjnej,

 oznakowanie i budowa infrastruktury dla tras rowerowych,

 przygotowanie i rozpoczęcie realizacji programu zagospodarowania turystycznego Pasma Gubałowskiego wspólnie z gminą Kościelisko i gminą Poronin,

 organizacja wielkich międzynarodowych imprez sportowych w skokach narciarskich, sprinterskich biegach narciarskich, kombinacji norweskiej, snowboardzie i innych dyscyplinach,
 zgłoszenie kandydatury Zakopanego do organizacji Mistrzostw Świata FIS w narciarstwie klasycznym w 2013 r.,
 poprawa systemu promocji Zakopanego poprzez:
• stworzenie systemu komunikacji wizualnej miasta, Podtatrza, Euroregionu Tatry (telewizja internetowa),
• doskonalenie systemu informacji turystycznej i publicznej,
• budowa infrastruktury technicznej społeczeństwa informacyjnego.

6. KREOWANIE OBRAZU ZAKOPANEGO JAKO MIEJSCA SPOTKAŃ RÓŻNORODNYCH FORM KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
 dofinansowywanie działalności kulturalnej stowarzyszeń, w szczególności grup i zespołów dziecięcych oraz młodzieżowych, a także organizacji imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży,
 wspieranie stowarzyszeń i instytucji kultury w staraniach o pozyskanie funduszy zewnętrznych na rewitalizację infrastruktury kulturalnej Zakopanego,
 realizacja dużych imprez kulturalnych : Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich wraz z Międzynarodowym Konkursem Kapel, Instrumentalistów, Wokalistów i Śpiewaków Ludowych, Międzynarodowego Mistrzowskiego Kursu Interpretacji Muzycznych, Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej, Międzynarodowego Festiwalu Jazzowego, Muzyki Karpat, Dni Zakopanego, Międzynarodowego Festiwalu Filmów Górskich itp.,
 rozbudowa Muzeum Tatrzańskiego poprzez utworzenie Galerii Sztuki XX w.

7. NASZA MŁODZIEŻ
 dalsze rozszerzanie możliwości korzystania z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych zgodnych z zainteresowaniami dzieci i młodzieży w oparciu o bazę szkół zakopiańskich,
 wspieranie programów ukierunkowanych na rozwój zainteresowań i aktywności społecznej. Wspomaganie inicjatyw podejmowanych przez organizacje i stowarzyszenia niezwiązane bezpośrednio z oświatą i edukacją,
 inicjowanie i wsparcie starań zmierzających do dalszego rozwoju stowarzyszeń, np. ZHR, Koła PTTK, PCK, kluby i koła sportowe.

NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA

1. Poprawa dostępności komunikacyjnej Zakopanego i systemu komunikacyjnego wewnątrz miasta.
2. Dokończenie budowy Parku Wodnego na Antałówce.
3. Dokończenie modernizacji zespołu kolei linowych na Kasprowym Wierchu
4. Rozpoczęcie budowy hali wielofunkcyjnej.
5. Sukcesywne obejmowanie planami zagospodarowania przestrzennego całego obszaru miasta na północ od granicy TPN.
6. Objęcie całego obszaru miasta infrastrukturą kanalizacyjną, wodociągową i energetyczną przyjazną dla środowiska.
7. Budowa nowych mieszkań socjalnych i czynszowych w ramach TBS.
8. Rewitalizacja kolejnych obiektów infrastruktury kulturalnej Zakopanego.
9. Realizacja systemu informacji wizualnej miasta, Podtatrza i Euroregionu Tatry.
10. Budowa sal gimnastycznych (gimnazjum nr 1 i 2).

Foto-relacja (zdjęcia Paweł Murzyn):

Foto-relacja (zdjęcia Anna Karpiel):

Foto-relacja (zdjęcia Piotr Kyc):

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I