I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I
Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury

(02.03.2007) Powiat Tatrzański i władze Miasta Zakopanego podpisały porozumienie o wspólnym działaniu w ramach Tatrzańskiej Agencji Rozwoju, Promocji i Kultury. Organizacja powstała z inicjatywy starostwa. Koordynatorem działań agencji została Andrzej Kawecki. Porozumienie podpisali burmistrz Janusz Majcher i starosta Andrzej Gąsienica Makowski:

Foto-relacja:

Treść podpisanego porozumienia:

Porozumienie
zawarte dnia 1 marca 2007r. w Zakopanem
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. LJ. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm)
pomiędzy Powiatem Tatrzańskim z siedzibą ul. Chramcówki 1, 34 - 500 Zakopane reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:
Starosty - Andrzeja Gąsienicy Makowskiego Wicestarosty - Andrzeja Skupnia
z kontrasygnatą Skarbnika - Reginy Tokarz zwanym dalej w porozumieniu Powiatem
a
Gminą Miasto Zakopane z siedzibą ul. Kościuszki 13, 34 - 500 Zakopane zwaną dalej Gminą, reprezentowaną przez:
Burmistrza - Janusza Majchra
z kontrasygnatą Skarbnika Krystyny Boroń zwaną dalej Gminą,

&1

1.W ramach niniejszego porozumienia Powiat zobowiązuje się realizować w oparciu o przyjętą i uzgodnioną strategię promocji działania promocyjne Gmin wykonywane dotychczas przez Biuro Promocji Zakopanego.
2. Działania, o których mowa w ust. 1 obejmowałyby między innymi:
1) sporządzenie wspólnego kalendarza imprez,
2) wspólną politykę kulturalno - informacyjną,
3) współorganizowanie imprez o charakterze masowym, konferencji, wystaw, pokazów, kursów, konkursów i targów na terenie Gminy i Powiatu.
4) poszukiwanie sponsorów- na realizowane imprezy.
5) promocję produktu turystycznego, regionalnego i kulturowego Powiatu i Gminy.
6) działanie na rzecz turystycznego wizerunku Powiatu i Gminy poprzez udział w targach i wystawach turystycznych, wydawnictwa turystyczne; organizację projektów turystyki aktywnej. współpracę z Polską Organizacją Turystyczną i innymi organizacjami turystycznymi
7) pozyskiwanie środków pieniężnych na finansowanie konkretnych przedsięwzięć; w tym dotacji i subwencji pochodzących z funduszy ministerialnych i organizacji europejskich.
8) organizację bazy danych z zakresu kultury, turystyki oraz gospodarki turystycznej,
9) organizację wspólnych cyklicznych spotkań w zakresie promocji Powiatu i Gminy.

§2

W imieniu Powiatu zadania o których mowa w §1 realizować będzie Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury zwana dalej w porozumieniu Tatrzańską Agencją , której Dyrektor jest powoływany przez Starostę Tatrzańskiego po zasięgnięciu wiążącej Starostę opinii Burmistrza Miasta Zakopane.

§3

Gmina w ramach niniejszego porozumienia zobowiązuje się:
l) przekazać środki finansowe Tatrzańskiej Agencji w wysokości przeznaczonej w budżecie Gminy na cele promocyjne przeznaczone dla Biura Promocji Zakopanego jak i dotychczasowe dochody z mienia Gminy - będące w dyspozycji Biura Promocji Zakopanego.
2) nieodpłatnie udostępnić pomieszczenia Biura Promocji Zakopanego w Urzędzie Miasta Zakopanego jak i budynek zajmowany przez Centrum Informacji Turystycznej wraz z ruchomościami będącymi ich wyposażeniem.
3) przekazać w trybie art. 23' kodeksu pracy Tatrzańskiej Agencji pracowników Biura Promocji Zakopanego

§4

Powiat zobowiązuje się:
1) przeznaczyć otrzymane środki wyłącznie na cel określony w & 1,
2) podjąć organizacji Festiwalu Ziem Górskich począwszy od 2008r.
3) przekazać środki finansowe Tatrzańskiej Agencji w wysokości przeznaczonej w budżecie Powiatu na cele promocyjne

§5

1.Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony.
2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejsze porozumienie z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku budżetowego.

&6

Zmiana lub rozwiązanie porozumienia wymaga formy pisemnej.

&7

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§8

W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie powszechnie obowiązujące.

&9

Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszego porozumienia rozstrzyga sąd właściwy sąd powszechny.

POWIAT                                                                                                                                   GMINA

 

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I