I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
Interpelacja...

(17.12.2007) Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ANDRZEJ GUT-MOSTOWY. Warszawa, 17 grudnia 2007 r. Andrzej Gut-Mostowy Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska.

Szanowny Pan Cezary Grabarczyk Minister Infrastruktury

INTERPELACJA w sprawie inwestycji drogowej związanej z rozbudową drogi krajowej nr 47 na odcinku Poronin – Zakopane.

Ochrona krajobrazu Podhala jest podstawowym czynnikiem determinującym zagospodarowanie przestrzenne i politykę urbanistyczną dla tego regionu. Nadrzędnym celem jest przekazanie przyszłym pokoleniom zadbanego środowiska naturalnego i uporządkowanej przestrzeni obszaru, który jest wartością dla całego narodu. Niepowtarzalne walory tego regionu sprawiają, że jest on miejscem wypoczynku prawie 10 milionów turystów rocznie.
Poprawienie dostępności komunikacyjnej Podhala jest nie tylko w interesie mieszkańców Podhala, ale leży na sercu milionom Polaków odwiedzających ten region. Trwające kilka lat nieskuteczne procedury projektowe są podstawową barierą rozwoju Podhala i przyczyną wielu konfliktów społeczności lokalnych z organami Państwa mającymi realizować inwestycje drogowe.
Między Nowym Targiem a Zakopanem wszystkie samorządy (Szaflary, Biały Dunajec, Poronin) negatywnie zaopiniowały projekt drogi krajowej nr 47 (tzw. „zakopianki”). Samorząd Zakopanego zaopiniował projekt pozytywnie z czterema zastrzeżeniami, które pokrywają się w dużej części z wnioskami pozostałych samorządów i praktycznie uniemożliwiają realizację opracowanego projektu.
Wobec powyższych faktów proszę o odpowiedź na następujące pytania:
1. Czy możliwa jest realizacja projektu odcinka drogi krajowej nr 47 na odcinku Szaflary-Zakopane w kategorii drogi Z (droga zbiorcza), co umożliwi zawężenie drogi (ograniczenie linii rozgraniczających i rezygnacja z pasów zieleni), likwidację ekranów i zapewni dojazd do przylegających posesji?
2. Czy możliwa jest realizacja przedmiotowej drogi w kategorii G z uwzględnieniem powyższych wniosków?
3. Czy możliwa jest modernizacja drogi w obecnej trasie z dodaniem trzeciego pasa środkowego, który funkcjonuje jako prawo-lewoskręt lub pas dodatkowy w okresach wzmożonego ruchu? Rozwiązanie to zostało wypracowane w konsultacji z Zarządem Dróg Wojewódzkich i z powodzeniem funkcjonuje w wielu krajach.
4. Czy możliwe jest przekazanie w/w odcinka Zarządowi Dróg Wojewódzkich wraz ze środkami na wykonanie przedmiotowej inwestycji. Wstępne zainteresowanie wyraził Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Roman Ciepiela na spotkaniu Zespołu Zadaniowego ds. Opracowania Infrastruktury Drogowej Podhala w dniu 13 grudnia 2007 r. Na tym spotkaniu Pan Wicemarszałek zaproponował również zmianę sposobu myślenia o tym odcinku "zakopianki" – tak, aby traktować jako miejsce docelowe nie tylko Zakopane, ale także pozostałe miejscowości Podhala.
5. Czy możliwa jest realizacja węzła tatrzańskiego w Poroninie w taki sposób, aby nie było konieczne wykonanie 900 metrowego wiaduktu o wysokości 9 metrów przez centrum zabytkowego terenu rekreacyjnego?
6. Czy na odcinku drogi krajowej nr 47 Rabka-Nowy Targ przewidziane jest projektowanie i montowanie ekranów?
Bariery dla lokalnych społeczności związane przepisami drogowym i warunkami technicznymi wynikającymi z zakwalifikowania „zakopianki” do kategorii G przybierają czasami absurdalne rozmiary. Budowa „aquaparków” w Małopolsce została kilka lat temu określona jako priorytet, a Marszałek Województwa obiecał dla pierwszego miasteczka wodnego w Małopolsce specjalną nagrodę. Gdy powstaje pierwsza tego typu inwestycja w Szaflarach przy „zakopiance” GDDKiA odmówiła zaprojektowania zjazdu do tej jakże potrzebnej inwestycji.
Należy podkreślić, że wszystkie samorządy i cała społeczność Podhala zdecydowanie opowiadają się za modernizacją„zakopianki”, problemem jest skala inwestycji i ingerencji w krajobraz regionu. Wielu właścicieli działek jest pozbawionych prawa swobodnego dysponowania swoja własnością z uwagi na planowaną inwestycję i czeka na jej szybką realizację.
Wobec powyższych faktów proszę o odpowiedź na postawione pytania, a mieszkańcy Podhala i wszyscy Polacy będą wdzięczni Panu Ministrowi za rozważenie ewentualnych innych skutecznych rozwiązań.

z wyrazami szacunku

Andrzej Gut Mostowy
 

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I