Władzami klubu są Walne Zgromadzenie, Zarząd oraz Rada Programowa Klubu.

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Klubu i do jego kompetencji należy:

- podejmowanie uchwał w sprawie kierunków działalności klubu;
- wybór i odwoływanie Zarządu Klubu;
- wybór Rady Programowej Klubu;
- ustalenie wysokości składek członkowskich i terminów ich płatności;
- nadawanie godności członka honorowego Klubu,
- rozpatrywanie odwołań od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia członka;
- przyjmowanie sprawozdania z działalności Zarządu i udzielanie absolutorium Zarządu;
- uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia i pracy Zarządu;
- uchwalanie regulaminu działania oddziału terenowego Klubu.

Zarząd Klubu składa się z pięciu członków w tym Prezesa Zarządu. Walne Zgromadzenie wybiera w głosowaniu tajnym Prezesa Zarządu oraz pozostałych 4 członków Zarządu. Kandydatów do Zarządu zgłaszać może każdy członek Klubu posiadający bierne i czynne prawo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu.
Kadencja Zarządu trwa 5 lat.

Rada Programowa ustala program pracy Klubu oraz posiada prawo zajmowania stanowiska we wszelkich sprawach związanych z działalnością Klubu oraz opiniowania wszystkich przygotowywanych działań i wystąpień Klubu i jego reprezentantów.
Zarząd
Klubu im. Władysława Zamoyskiego
 • Prezes - Piotr Bąk
 • Zastępca Prezesa - Jerzy Zacharko
 • Skarbnik - Grzegorz Cisło
 • Sekretarz - Janusz Mazalon
 • Członek Zarządu - Jan Ustupski

Rada Programowa
Klubu im. Władysława Zamoyskiego

 • Przewodniczący - prof. Andrzej Parczewski
 • Członek - Krzysztof Owczarek
 • Członek - Michał Gąsienica Szostak
 • Członek - Władysław Łukaszczyk
 • Członek - Stanisław Marduła
 • Członek - Gustaw Bieleń
 • Członek - Adam Bachleda-Curuś
 • Członek - Piotr Bąk
 • Członek - Jerzy Zacharko
 • Członek - Grzegorz Cisło
 • Członek - Janusz Mazalon
 • Członek - Jan Ustupski